• วิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

  บูรณาการศาสตร์ทางสังคมแห่งแผ่นดิน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจของคณะสังคมศาสตร์

  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งสร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

 • ปณิธานคณะสังคมศาสตร์

  พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

สายตรงคณบดี

 • "ในช่วงสอบกลางภาคที่มาถึง ขอให้นิสิตแบ่งเวลาทบทวนบทเรียนและตั้งใจทำข้อสอบ และอย่าใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการทำข้อสอบ

  เพราะจะถูกดำเนินการทางวินัยนิสิต ดังนั้น จงพยายามทำด้วยตนเองดีที่สุด 

  ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีค่ะ"

  ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์  สุรินยา

  คณบดี คณะสังคมศาสตร์

ข่าวสารการศึกษา / วิจัย / ศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม

 • ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมการผลิตบทความวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบ Fast Track วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครปฐม สนใจสมัครภายใน 18 เม.ย.2560 ที่คุณชุติมน ศรีนวกะตระกูล โทร.302
 • คณาจารย์และบุคลากร ที่ประสงค์จะตรวจร่างกายประจำปีของ มก. ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติ ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่
  http://www.inf.ku.ac.th/health/60/

 • ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 16 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
 • นักเรียน เรียนดี ปี 2560
 • ทุนบุคลากร
 • ใช้งานฐานข้อมูลด้านนิติศาสตร์ westlaw โปรดคลิ๊ก (ใช้ได้เฉพาะภายในคณะสังคมศาสตร์เท่านั้น)
  http://www.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=KasetUni-1000
 • ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆใน webpage KM ของคณะฯ
  http://www.km.soc.ku.ac.th/forum/index.php

ข่าวสมัครงาน

กิจการนิสิต


 • "โครงการศิลปะการป้องกันตัว"!!!

 • การแต่งกาย3

 • การแต่งกาย2

 • การแต่งกาย1

แนะนำสมาชิกใหม่คณะสังคมศาสตร์

 

Social Sciences Movement