คณะสังคมศาสตร์ ทำการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รวม 7 หลักสูตร ปริญญาโท 9 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 7 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด เนื้อหารายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต * สาขาจิตวิทยามี 4 สาขา ได้แก่
- จิตวิทยาพัฒนาการ
- จิตวิทยาคลินิค
- จิตวิทยาชุมชน
- จิตวิทยาอุตสาหกรรม
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต * สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต * สาขาประวัติศาสตร์ (ภาคปกติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต * เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(ภาคพิเศษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต * สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(ภาคปกติ)
นิติศาสตรบัณฑิต * สาขานิติศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 ศิลปศาสตรบัณฑิต * สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มี 4 สาขา ได้แก่
- การปกครอง
- บริหารรัฐกิจ
- บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)  
หลักสูตรปริญญาโท 9 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - จิตวิทยาชุมชน
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต *สาขาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา
(ปิดหลักสูตรชั่วคราว)
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  * สาขาประวัติศาสตร์ (ปิดหลักสูตรชั่วคราว) -
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  * สังคมวิทยาประยุกต์(ภาคปกติ) -
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต * สาขาพัฒนสังคมศาสตร์
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต * สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต * การจัดการความขัดแย้ง
(ภาคพิเศษ)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์มี 4 สาขา ประกอบด้วย
- การปกครอง
- บริหารรัฐกิจ
- บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ/ราชบุรี)


หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร (จากฐานข้อมูลของ ม.ก.)ได้แก่

หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด เนื้อหารายวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต * สาขาวิชาสังคมศาสตร์
       

หลักสูตรปรับปรุงของสาขาวิชาต่างๆ (จากฐานข้อมูลของคณะ)

หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด เนื้อหารายวิชา