หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  ประกอบด้วย 5 แขนงวิชา รับนักเรียนจากทุกสายวิชา
แขนงวิชาการปกครอง

      ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของประเทศต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแยกออกเป็นวิชาย่อยที่ให้ภาพหรือมิติต่างๆ 
ของการเมือง เช่น ทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ระบบเอกรัฐและสหพันธรัฐ เป็นต้น สำหรับลักษณะการปกครองของประเทศต่างๆ
แขนงวิชาการปกครองเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับการปกครองของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รัสเซีย ยุโรป
จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น อนึ่งในการกล่าวถึงการเมืองการปกครองของประเทศหรือกลุ่มประเทศใดๆ นั้น
นอกจากจะเน้นที่สถาบันและกระบวนการทางการเมืองระดับชาติแล้ว ยังพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่น
และการเมืองระหว่างประเทศของประเทศนั้นๆ ด้วย

การประกอบอาชีพ

     ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการปกครองสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทำงานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ หรือทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามสาขารัฐศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์

การศึกษาต่อ 
      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการปกครองสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นต้น

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

      ศึกษาเกี่ยวกับด้านการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศและ
ประวัติศาสตร์การทูต  เป็นต้น  แขนงวิชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ปฏิสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์
์ระหว่างประเทศจะช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไป และการเปลี่ยนแปลงโลกที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์

การประกอบอาชีพ
      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความถนัด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นนักการทูตก็สามารถเลือกสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของคนทั่วไป หรือทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือกิจการต่างประเทศในหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนมีโอกาสทำงานในองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศก็จะได้เปรียบ

การศึกษาต่อ

      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งมีหลายสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชานี้ เพราะแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแขนงวิชาที่มีผู้สนใจมาก

      

แขนงวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

      ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ
วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและการบริหารคดี หลักการสืบสวนสอบสวน ทฤษฎีทางอาญาวิทยา
การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมและปัญหาสังคม หลักยุติธรรมชุมชน  และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคม
ตลอดทั้งการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในองค์การ

การประกอบอาชีพ 
     
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย สามารถทำงานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล
ภาครัฐวิสาหกิจและธนาคาร
  1) ในภาคเอกชน ทำงานบริษัทเอกชนในแผนการบริหารความสงบและความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคลากร และกิจการของบริษัทโดยทั่วไป
      แผนกวิจัยและการวางแผน
  2) ในภาครัฐบาล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
  3) ภาครัฐวิสาหกิจและธนาคาร ทำงานแผนกบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อควบคุมและรักษาไว้ซึ่งระเบียบ กฎข้อบังคับ และอื่นๆ
      เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในกรณีมีปัญหาพิพาทและการใช้กฎหมายโดยทั่วไป รวมทั้งทำงานแผนกวางแผนและพัฒนา

การศึกษาต่อ
 
     
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
สถาบันในประเทศ ได้แก่ สาขาบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานตำรวจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แขนงวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น

    ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการปกครองท้องถิ่น นโยบายสาธารณะของท้องถิ่น การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในท้องถิ่น
การจัดสรรทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้คนในชุมชน
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมั่นคง

การประกอบอาชีพ 
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน กล่าวคือ
  1)  ภาคเอกชน สามารถทำงานในส่วนของฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
  2)  องค์กรพัฒนาเอกชน ดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น ชุมชนให้เข้มแข็ง
  3)  รับราชการเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสอบแข่งขันรับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

การศึกษาต่อ
 
    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันในประเทศ ได้แก่
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
และคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     ศึกษาเนื้อหาเน้นเกี่ยวกับการบริหารในภาครัฐทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีหลายวิชา
เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การวางแผนและบริหารโครงการ การวางแผนกำลังคน
พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ เทคโนโลยีทางการบริหาร นโยบายสาธารณะ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

การประกอบอาชีพ 

     ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ
  1)  ในภาครัฐบาล  สามารถทำงานได้ทุกกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรม แต่ที่ตรงกับสาขาวิชามากที่สุด ได้แก่
        กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมตำรวจ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และเทศบาล
  2) ในภาคเอกชน สามารถทำงานในฝ่ายบริหาร งานบุคคลได้ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ
  3)  ในภาครัฐวิสาหกิจ สามารถทำงานได้ทุกรัฐวิสาหกิจ เช่น ป.ต.ท.  การบินไทย  ท.ท.ท. และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

การศึกษาต่อ
     ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกได้สองลักษณะ คือ
  1) ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ ได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
      ภายในประเทศสามารถศึกษาต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น
  2)  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ ได้ เช่น สาขาบริหารธุรกิจ เป็นต้น
       ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัสกลุ่มสาระและชื่อรายวิชาที่ใช้สมัคร
โปรดสืบค้นข้อมูลผ่าน webpage ของ สอท.
หรือดูรายละเอียดที่ webpage ของสาขาวิชา

      

นักเรียนหรือหน่วยแนะแนวการศึกษาของโรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์
ได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 02- 561-3480, 02-561-3484 ต่อ 502-503, ภาคพิเศษ ต่อ 901-902
Email : fsocpwm@ku.ac.th