หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543  แผน ก แบบ ก (2)
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[โครงสร้างของหลักสูตร] [รายวิชา] [แผนการศึกษา] [คำอธิบายรายวิชา] [ปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์]
    

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :Master of Arts Program in History
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (History)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :M.A. (History)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักสังคมศาสตร์ เชิงคุณภาพทั่วไป ให้มีความรู้ลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ตลอดจนความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และการตีความหมายข้อเท็จจริงทาง ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของมวลมนุษย ชาติในแต่ละภูมิภาคของโลก องค์ความรู้แท้จริงในแต่ละประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยปัจจุบัน จึงจะแสดง ให้เห็นถึงพัฒนาการของความต่อเนื่องทางเวลา ความลุ่มลึกของข้อมูล และคุณภาพของการวิเคราะห์ รอบด้านอย่างชัดเจน
กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์การสอนในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุด
ใช้ห้องสมุดของคณะสังคมศาสตร์และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะสังคมศาสตร์ ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร   หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2)
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
- สัมมนา ไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
ข. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชา
รายชื่อวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
  ก. สัมมนา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452597*
สัมมนา  (Seminar)
1,1
  ข. วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452512*
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
(Social Science Theories of Historical Studies)
3(3-0)
452521*
ประเด็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
(Contemporary Issues of Thai History)
3(3-0)
452531*
ประเด็นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Current Issues of Southeast Asia)
3(3-0)
452591*
วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
(Research in History)
3(3-0)
  . วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452513*
ประเด็นประวัติศาสตร์โลกร่วมสมัย
(Contemporary Issues of World History)
3(3-0)
452514*
ปรัชญาประวัติศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Philosophy of History)
3(3-0)
452522*
การเมืองไทยสมัยใหม่ในมิติทางประวัติศาสตร์
(Modern Thai Politics in Historical Perspective)
3(3-0)
452523*
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
(Thai Intellectual History)
3(3-0)
452532*
พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Development of Overseas Chinese Capital
in Southeast Asia)
3(3-0)
452533*
ประวัติศาสตร์อินโดจีนร่วมสมัย
(Contemporary History of Indochina)
3(3-0)
452534*
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียร่วมสมัย
(Contemporary History of Indonesia)
3(3-0)
452541*
บทบาทของจีนในสถานการณ์โลก
(Role of China in World Affairs)
3(3-0)
452542*
ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies)
3(3-0)
452551*
บทบาทของยุโรปในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(Role of Europe in Modern World Affairs)
3(3-0)
452552*
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียในโลกปัจจุบัน
(History of Australia in the Modern World)
3(3-0)
452561*
บทบาทของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน
(Role of the United States in Modern World Affairs)
3(3-0)
452562*
อเมริกันศึกษา (American Studies)
3(3-0)
452571*
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่
(Modern History of the Middle East)
3(3-0)
452596*
เรื่องเฉพาะในประวัติศาสตร์
(Selected Topics in History)
1-3
รายชื่อวิชารอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 นิสิตเลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัยที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452599*
วิทยานิพนธ์ (Thesis)
1-12
  ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้าย 
 1 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย
3 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
5 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปและออสเตรเลีย
6 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา
7 หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์

ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452512
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(3-0)
452591
วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
3(3-0)
   
วิชาเอกเลือก
3(3-0)
     
 รวม
9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452531
ประเด็นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
452597
สัมมนา
1
    
วิชาเอกเลือก
3(3-0)
     
วิชารอง
3( )
     
รวม
10
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452521
ประเด็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3(3-0)
452597
สัมมนา
1
   
วิชารอง
3( )
     
รวม
7
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452599
วิทยานิพนธ์
12
   
รวม
12
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452512*

ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
(Social Science Theories for Historical Studies)

3(3-0)
    
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เฉพาะที่เป็น
ประโยชน์กับการนำมาใช้ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์
Selected social science theories from sociology, anthropology, psychology,
political science, law, geography and economics applicable to historical studies.
452513*

ประเด็นประวัติศาสตร์โลกร่วมสมัย
(Contemporary Issues of World History)

3(3-0)
    
ภูมิหลังและพัฒนาการของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลก ในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
แนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะที่มีต่อสังคมไทย
The underlying causes and the development of the contemporary economic, social and political issues of the world today. The trend and impact on Thai society in particular.

452514*
ปรัชญาประวัติศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Philosophy of History)
3(3-0)
    
เปรียบเทียบแนวคิดในการศึกษาปรัชญาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์จากสกุลทางประวัติศาสตร์
ของตะวันตกและประเทศไทย

Comparative study of the various ideas on philosophy of history from the prominent
historians of various schools of historical thoughts both from western countries and Thailand.

452521*
ประเด็นประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
(Contemporary Issues of Thai History)
3(3-0)
    
ประเด็นต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
เน้นการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ

The contemporary economic, social and political issues taking place in Thailand from
historical perspectives, emphasizing comparative studies with other countries.
452522* การเมืองไทยสมัยใหม่ในมิติทางประวัติศาสตร์
(Modern Thai Politics in Historical Perspective)
3(3-0)
    
พัฒนาการทางการเมืองของไทยตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงปัจจุบันในแง่ความขัดแย้งระหว่าง
พลังอนุรักษ์นิยมและพลังก้าวหน้าในสังคม
Development of modern Thai politics since Sarit regime up to the present time, emphasizing the conflict between conservative and progressive historical forces.

452523*
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
(Thai Intellectual History)
3(3-0)
     
พัฒนาการของภูมิปัญญาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ปรากฏในเทคโนโลยี วรรณกรรม ปรัชญา ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาของไทย
Development of Thai wisdom as reflected in technology, literature, philosophy, from the past to the present time. Factors influencing changes of Thai wisdom.

452531*

ประเด็นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Current Issues of Southeast Asia)

3(3-0)
    

ประเด็นใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป็นที่สนใจทั่วไปในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนัยทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
Current issues of socio-economic and political developments in Southeast Asia which implied to contemporary history.

452532*

พัฒนาการของทุนจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Development of Overseas Chinese Capital in Southeast Asia)
3(3-0)
    
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 และพัฒนาการของกระบวนการสะสมทุนจีนโพ้นทะเลในแต่ละ ประเทศ ประเภทและลักษณะของการลงทุน ผลกระทบของทุนจีนโพ้นทะเลต่อเศรษฐศาสตร์ การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน
The social changes in Southeast Asia since World War II and the development of capital accumulation among the Overseas Chinese in a particular country. Types and characteristics of leading capitalists. The impacts of Overseas Chinese capital toward the political economy of Southeast Asia at present.
452533* ประวัติศาสตร์อินโดจีนร่วมสมัย
(Contemporary History of Indochina)
3(3-0)
    
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของเวียดนาม กัมพูชา และลาว ตั้งแต่ ค.ศ.1975 ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิวัติสังคม ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มต่าง ๆ ใน กัมพูชา ปัญหาการแทรกแซงของมหาอำนาจและ
ชาติเพื่อนบ้าน การปฏิรูประบบเศรษฐกิจในแต่ละ ประเทศ อิทธิพลของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อภูมิภาค
อินโดจีนในปัจจุบัน
The socio-economic and political changes in Vietnam, Cambodia and Laos since 1975. Other related problems dealing with social revolution, power politics in Cambodia,
the intervention of superpowers and other neighbours. Economic reform in a particular country as well as the implication of international cooperation toward Indochina at present.
452534*

ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียร่วมสมัย
(Contemporary History of Indonesia)

3(3-0)
    
พัฒนาการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของอินโดนีเซียตั้งแต่ยุค “ระเบียบ สังคมใหม่” ในค.ศ.1965 ความขัดแย้งทางสังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ระหว่าง เกาะชวาและเกาะรอบนอก ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และปัญหาเร่งด่วนทางการเมืองของ อินโดนีเซียยุคหลังการสิ้นสุดอำนาจของซูฮาร์โต
The socio-economic and political development of Indonesia since the implementation of “New Order” in 1965. The social conflict and cultural difference between the peoples of Java and the outer islands. The economic crisis and urgent problems of Indonesian politics after the end of Suharto regime.
452541*

บทบาทของจีนในสถานการณ์โลก
(Role of China in World Affairs)

3(3-0)
    
ฐานะและบทบาทของจีนหลังการปฏิวัติ ค.ศ.1949 ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง ระหว่างจีนกับรัสเซีย การปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา และการก้าวเข้าสู่เวทีการเมือง โลก นโยบายและการเปิดความสัมพันธ์ ของจีนในปัจจุบันและผลกระทบ
Status and role of China after the revolution of 1949. Relationship and conflict between China and Russia. Chinese-American normalization and its role in world affairs. Chinese diplomacy at present and its repercussion.
452542*

ญี่ปุ่นศึกษา
(Japanese Studies)

3(3-0)
    
เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การขยาย บทบาททางการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 จนถึงปัจจุบัน
The uniqueness of Japan in society, economics, politics and culture. The increasing roles of Japan in international trade, international economies and international cooperation since the 1960’s to the present.
452551*

บทบาทของยุโรปในสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(Role of Europe in Modern World Affairs)

3(3-0)
    
บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของยุโรปที่มีต่อสงครามโลกทั้งสองครั้ง อิทธิพลของ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมของยุโรปตั้งแต่หลังการ
ล่มสลายของสหภาพโซเวียตจนถึงปัจจุบัน

Economic, social, political and cultural role of Europe during the two world wars. The impact and the influences of the European technology towards changes in economy and society of Europe since the demise of Soviet Union to the present.
452552*

ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียในโลกปัจจุบัน
(History of Australia in the Modern World)

3(3-0)
    
ออสเตรเลียตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้อพยพเข้าประเทศระหว่าง ค.ศ. 1945-1965 นโยบายผิวขาว
ของออสเตรเลีย การเมืองออสเตรเลียในทศวรรษ 1960 และ 1970 ยุคแห่งความมั่งคั่งอย่างล้นเหลือในทศวรรษ 1960 ยุคแห่งความสับสนวุ่นวายของทศวรรษ 1970 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของออสเตรเลีย ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ถึงปัจจุบัน

Australia since World War II. The immigrants between 1945-1965. White Australian Policy. Australian politics in the 1960’s and 1970’s. The Age of Affluence in the 1960’s. The Turbulent Seventies. Political and social changes in Australia since 1980 to the present.
452561*

บทบาทสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน
(Role of the United States in Modern World Affairs)

3(3-0)
    
สหรัฐอเมริกากับการจัดตั้งระเบียบระหว่างประเทศใหม่ช่วงทศวรรษ 1980 ถึงปัจจุบัน สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออก การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการ สิ้นสุดของสงครามเย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาในยุโรป ตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุ่น และเอเชีย- ตะวันออกเฉียงใต้
The United States and the establishment of New World Order since the 1980’s to the present. The United States and the transformation of Eastern Europe, the end of the Soviet Union and the Cold War. The role of the United States in Western Europe, the Middle East, China, Japan, and Southeast Asia.
452562* อเมริกันศึกษา
(Am erican Studies)
3(3-0)
    
อเมริกันศึกษาในด้านสภาพภูมิศาสตร์ การอพยพและมุ่งสู่ตะวันตก การปกครองแบบ ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ รัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ การศึกษา เศรษฐกิจ แรงงาน สวัสดิการ สื่อสารมวลชน วรรณคดีและวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
American studies in the aspects of geography, immigrants and westward movement, American democracy and constitution, federal and local governments, education, economy, labour, social welfare, mass media, literature and American cultural way of life.
452571*

ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางสมัยใหม่
(Modern History of the Middle East)

3(3-0)
    
ที่มาของปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับ ความสัมพันธ์ ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล บทบาทของขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์ สงครามกลางเมืองใน เลบานอน สงครามอิรัก-อิหร่าน สงครามอ่าวเปอร์เซีย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง การเมืองที่มีต่อโลกปัจจุบัน
Background problems of the conflicts between Israel and the Arab countries. The relationships between Egypt and Israel. The role of the Palestinian Liberation Organization. The civil war in Lebanon. Iraq-Iran War. The Gulf War. The implication of political changes in Middle East toward the world affairs at present.
452591*

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
(Research Methods in History)

3(3-0)
   
ศึกษา อภิปราย และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทำวิจัยทางประวัติศาสตร์โดยเน้น ธรรมชาติของการหาองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ วิธีการประวัติศาสตร์ ศิลปะและเทคนิคใน การเขียนงานทางประวัติศาสตร์

Study, discuss and organize proposal for topics relating to historical research with special emphasis on the nature of historical inquiry, historical methodology, art and technique for good historical writing.
452596*

เรื่องเฉพาะในประวัติศาสตร์
(Selected Topics in History)

1-3
            
เรื่องเฉพาะทางประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ ภาคการศึกษา
Selected topics in history at the master level. Topics are subject to change each semester.

452597*

สัมมนา
(Seminar)

1,1
       
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics of history at the master level.
452599*

วิทยานิพนธ์
(Thesis)

1-12
   
วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master level and compile into a thesis.
ตัวอย่างรายวิชารอง
สาขารัฐศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454512

การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)

3(3-0)
454513

ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
(Contemporary Political Thought)

3(3-0)
454514

การเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
(Politics in Developing Countries)

3(3-0)
454516

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่
(Modern Political Change)

3(3-0)
454519

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Political Economy of International Relations)

3(3-0)

สาขาสังคมวิทยาประยุกต์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
462513

ธรรมชาติมนุษย์กับการปรับตัวทางสังคม
(Human Nature and Social Adjustment)

3(3-0)
462521

การวิเคราะห์ระบบสังคม
(Social System Analysis)

3(3-0)
462522

การวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งและปัญหาสังคม
(An Analysis of Social Conflicts and Problems)

3(3-0)
462523

การวิเคราะห์กลุ่มอำนาจในสังคม
(An Analysis of Power Groups in Society)

3(3-0)

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
160512

ปัญหาสังคมกับการศึกษา
(Social Problems and Education)

3(3-0)
160522

ทฤษฎีและวิธีสอนสังคมศึกษา
(Theories and Methods of Teaching
Social Studies)

3(3-0)
160532

การวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือเรียนสังคมศึกษา
(Critical Study of Social Studies Textbooks)

3(3-0)
คำชี้แจง เกี่ยวกับชื่อวิชา 452462 อเมริกันศึกษา (American Studies)
การใช้คำว่า “ศึกษา” ไม่ใช้คำว่า “ประวัติศาสตร์” ในวิชาดังกล่าว เนื่องจากวิชานี้เป็นการศึกษาในระดับปริญญาโท วิชาอเมริกันศึกษาในที่นี้กล่าวถึงชีวิต
และสถาบันแบบอเมริกันศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมภาพของสังคมอเมริกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สื่อมวลชน การศึกษา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของวิชาอเมริกันศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประวัติศาสตร์อเมริกา แต่ต้องการศึกษาและวิเคราะห์แง่มุมสำคัญต่าง ๆ ของชีวิตและ
สถาบันของชาวอเมริกันที่มีความหลากหลาย สลับ ซับซ้อน มีพลวัตร และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ศึกษาอย่างรอบด้านก็จะเห็นภาพของอเมริกา
ที่ไม่ชัดเจนนัก วิธีการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในอันที่จะเข้าใจและวิเคราะห์ชาวอเมริกันและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี พจนานุกรม Oxford American Wordpower Dictionary ให้ความหมายคำว่า “studies”
ในรูปของคำนามไว้ว่า “a group of several related subjects that somebody studies at a college or university” ดังนั้น ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงเห็นสมควรใช้ชื่อวิชาว่า “อเมริกันศึกษา” (American Studies) และเช่นเดียวกันกับวิชา 452542 ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) ในความหมายดังกล่าวข้างต้น