ข้อมูลทั่วไป
 
   

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาการด้านนิติศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2486 โดยที่การสอนวิชาด้านกฎหมาย ในระยะแรกนั้นสังกัด แผนกวิชานิติศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เน้นการสอนเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์เป็นหลัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ขึ้น ภายในคณะสังคมศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในการจัดตั้งคือ มีความจำเป็นจะต้องเปิดสอนวิชากฎหมาย
เป็น วิชาพื้นฐานแ ละวิชาเลือกให้แก่นิสิตทั่วไปโดยเฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ลงทะเบียนเป็นวิชาโทสาขากฎหมายได้) นอกจากนี้ภาควิชานิติศาสตร์ยังเปิดบริการปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเน้นจุดเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอน ทางด้านนิติศาสตร์คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการเกษตรและกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้รับนิสิตนิติศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548

 
ปณิธานของ
ภาควิชานิติศาสตร์
 
   

"พัฒนาศักยภาพในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ"


 
วัตถุประสงค์ของ
ภาควิชานิติศาสตร์
 
   

    

1. เพื่อศึกษา ค้นคว้า และวิจัยองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์
2. เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
3. เพื่อบริการวิชาการทางด้านกฎหมายให้แก่สังคม
4. เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 
 
การบริหารงาน
ภาควิชานิติศาสตร์
 

ฝ่ายบริหารภาควิชา

รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์ หัวหน้าภาควิชา
รศ.รอ.ปราโมทย์ ลำไย รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายธุรการภาควิชา
นางชยุตรา สุดาเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรธิดา โยธิบาล เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

 
  บุคลากรประจำ
ภาควิชานิติศาสตร์
 

 
รศ.ไฉไล ศักดิวรพงษ์ (หัวหน้าภาควิชา)
วุฒิการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานวิจัย

1. "การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยกับสินค้านำเข้าทางทะเล"
2. "การใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์"
3. การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย ภาค 1
4. การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย ภาค 2
5.การสำรวจสถานภาพและ แนวโน้มการ ใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-learning    ของนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ  

เอกสารประกอบการสอน
1. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกันจำนำ จำนอง
2. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา

4. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
  


 

ผศ .ดร. ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก
วุฒิการศึกษา
น.บ.
น.บ.ท.
Docteur en Droit ; U. de Strasbourg III, Cert in Human Rights
( Strasbourg, France).
Cert. in IndustrialProperty Rights (Tokyo, Japan)
Cert. in Law and PracticeOf International Trade(IP @ IT Court.)
Cert. in Intellectual Property Law under TRIPS. and Enforcement under the Intellectual Property and International Trade Court. (IP @IT Court.)


งานวิจัย

1. กฎหมายการเกษตร : การถือครองที่ดินของเกษตรกรไทย ( ภาค 1)” ระยะเวลา 1 ปี
     พ . ศ . 2539 ( ในฐานะผู้ร่วมงานวิจัย ) พิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
    วารสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์ ก . ค . – ธ . ค . 2539 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า     139-148
2. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่องวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมไทย     วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการสอน
1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

  


 

รศ.ร.อ.ปราโมทย์ ลำใย
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วนศาสตร์)
น.บ.
น.บ.ท.
บธ.ม.


งานวิจัย

1. การบังคับใช้กฎหมายประกันภัยกับสินค้านำเข้าทางทะเล
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเอง ณ จังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบการสอน
1. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลและทรัพย์
2. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเอกเทศสัญญา
3. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์-เช่า ซื้อ
4. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน

  อ. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
วุฒิการศึกษา
น.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท
M.L.I.(UW-Madison)
LL.M.(NYU)

เอกสารประกอบการสอน
1. กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
2. กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 
  อ. นฤมล ช้างบุญมี
วุฒิการศึกษา
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานวิจัย
ปัญหาและแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเลเซอร์
ที่ทำให้ตาบอด

  อ. วรภัทร รัตนาพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
  อ. สุนิสา อิทธิชัยโย

วุฒิการศึกษา
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานวิจัย/บทความ
1. "ความรับผิดชอบของรัฐและผู้พิพากษาอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตุลาการ"
     วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (ระดับดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. "โครงการศึกษากรอบแนวคิดและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย
     และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" เสนอต่อ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. "การควบคุมและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เสนอต่อ กระทรวงมหาดไทย
4. "กระบวนการไต่สวนและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง" เสนอต่อ สำนักงานคณะ
     กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. บทความ "ผู้ตวจการแผ่นดินกรีก" วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
6. บทความ "คู่มือประชาชนเรื่อง ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน"
    วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน

  


 
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชานิติศาสตร์  นางชยุตรา   สุดาเทพ


นางสาวพรธิดา โยธิบาล