คณะผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์

 • ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

  คณบดี

 • ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ. เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ

  รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย นโยบายและแผน
 • ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 • รศ. ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 • ผศ. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 • อาจารย์ ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
 • ผศ.ดร.ธนารดี คำยา

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 • อาจารย์ เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • ผศ. ไพลิน กิตติเสรีชัย

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

 • อาจารย์ ดร.ภิรดา ชัยรัตน์

  เลขานุการประจำคณะ
 • อาจารย์ เปรมฤดี เพ็ชรกูล

  ผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะ

 • ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์

  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
 • อ.สรียา กาฬสินธุ์

  หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
 • ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า

  หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
 • ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

  หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
 • รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา

 • อ.วริศรา อิ่มพิทักษ์

  กรรมการประจำคณะกรรมการฯ

 • น.ส.จรรยา จัตตานนท์

  หัวหน้าสำนักงาน

 • โครงสร้างการบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์