งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯครบรอบ 45 ปี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 45 ปี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์และธรรมบรรยาย โดย พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "การอุดมศึกษากับการพัฒนาคนในยุคการเปลี่ยนผ่าน:ทรรศนะของพรรคการเมือง" โดยผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งนี้มีส่วนงานของ มก.ได้มาร่วมแสดงความยินดีและยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลต่างๆให้แก่คณาจารย์และบุคลากรอีกด้วย