นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษพร้อมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวให้การต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี จาก Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 10 ราย ภายใต้โครงการ One Semester Package Program หลักสูตร Exploring Thailand social Sciences Perspectives ซึ่งสนใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา