ผู้บริหารพบประชาคม 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบประชาคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ การเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ และการร่วมรับประทานอาหารรวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งได้สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ในอันที่จะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อให้คณะฯก้าวไกลเป็นคณะวิชาชั้นนำด้านสังคมศาสตร์ของประเทศต่อไป