พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คณะสังคมศาสตร์โดย ผศ. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ อาจารย์ เปรมฤดี เพ็ชรกูล ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้วแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ อาคารรัฐสภา