ภาพข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2559


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนาวิชาการไทยศึกษา หัวข้อ "พลวัตสังคมเกษตร
ในยุคเสรีนิยมใหม่" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา
ทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี
มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม โครงการ
"ให้บริการความรู้สังคมศาสตร์สู่สังคม" ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตทุกสาขาวิชาของคณะสังคมศาสตร์นำความรู้
ที่ศึกษาในชั้นเรียนมาปรับใช้และจัดทำในรูปแบบโครงงานให้บริการแก่ชุมชนต่างๆภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์
ที่ปรึกษา ซึ่งในครั้งนี้มีนิสิตจัดทีมเข้าร่วมจำนวน 6 ทีม ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้จัดรางวัล ให้แก่ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยม
และรองชนะเลิศ รวมถึงรางวัล Popular Vote นอกจากนี้ยังให้มอบทุนในการดำเนินกิจกรรมสำหรับทุกทีมทีมละ 6,000
บาทโดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักบริการวิชาการ ม.ก. พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์
สุรินยา คณบดีมาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมต่างๆและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่จัดทำโครงงานด้วย


    ภาพข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2559


ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-26 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม
"อ่านเขียนไทยให้แข็งแรงเพื่อสังคม"ซึ่งเป็นโครงการสอนอ่านเขียนภาษาไทยระดับพื้นฐาน สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้หรือต้องการเพิ่มทักษะให้มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น โดยวิทยากรได้แก่
ผศ.ดร.ธนารดี คำยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งการสอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง
โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะดังกล่าวต่อไป
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการวิจัยฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง Infographic
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยวิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักเทคนิคการนำรูปภาพมาประกอบการนำเสนอในรูปของโปสเตอร์และ
powerpoint สำหรับนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึงการเรียนสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ที่รับชมข้อมูลดังกล่าว
ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังและฝึกปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย
การกล่าวปฏิญานตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
น้อมกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และการร้องเพลง เดินตามรอยเท้าพ่อ
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม OpenHouse เปิดบ้านสังคมศาสตร์59 พร้อมทั้ง
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู
ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะสังคมศาสตร์ ทั้งในระบบจัดการศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ คณะสังคมศาสตร์ยังเป็นคณะวิชา ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน
มาสอบถามข้อมูลและเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน เป็นจำนวนมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา


ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559  คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
ขนาดย่อมระหว่างประเทศเรื่อง "การลักพาตัวชาวต่างชาติโดยสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีกับการตอบโต้จากประชาคม
ระหว่างประเทศ"(International Mini-Symposium "Foreigner Adduction by the DPRK and Responses from
International Community") เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลักพาตัวชาวต่างชาติโดย
รัฐบาลเกาหลีเหนือและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ หน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องตลอดจนสาธารณชนทั่วไป โดยได้รับความอนเคราะห์ข้อมูลต่างๆจาก ICNK และสถานฑูตเกาหลีใต้ประจำ
ประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมีนิสิต สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2559  คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Yogyakatar State ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิชาการกับคณาจารย์และนิสิตของคณะฯ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือด้านวิชาการต่อยอดจาก
การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าศึกษารายวิชา
ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม สังคม การเมืองเบื้องต้นของประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญด้าน
ประวัติศาสตร์ ชุมชน ต่างๆด้วย
ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559  งานนโยบายและแผน โดย ผศ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ รองคณบดีฝ่ายกฏหมาย
นโยบายและแผน ได้จัดโครงการแปลงยุทธศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เรียนเชิญ ดร.อำนาจ
วัดจินดา มาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ตลอดจนผู้บริหารในทุกส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ซึ่งได้มาร่วม
ระดมสมองจัดทำโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ให้ก้าวไกลต่อไป
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559   คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร
และนักวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าอบรมในการที่จะทำงานวิจัยโดยเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์
โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล มาเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    ภาพข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  บัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ จำนวนประมาณ 1,100 คน ได้เข้าร่วม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้ทางคณะสังคมศาสตร์ได้จัดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้า
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 ด้วย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ตามปฏิทินการฝึกซ้อมของคณะและของมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและพร้อมเพรียง
ในการเข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้คณะสังคมศาสตร์มีผู้จบการศึกษาเข้าร่วมพิธี ดังกล่าวประมาณ
1,100 คน


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวาย
ความอาลัย น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
พร้อมกันนี้ทางคณะสังคมศาสตร์ได้เตรียมสถานที่ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตของคณะฯได้ลงนาม ถวายความอาลัย
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร 4 ด้วย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Start up ผู้ประกอบ
การรุ่นใหม่ ในยุค Thailand 4.0 โดยได้เรียนเชิญ คุณทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้ดำเนินที่ประสบ
ความสำเร็จในธุรกิจ Start up ซึ่งผู้เข้าฟังจะได้รับข้อมูลการดำเนินงานต่างๆและประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนิน
ธุรกิจดังกล่าวโดยตรง ซึ่งจะเป็นการจุดประกายในการสร้างสรรค์ธุรกิจลักษณะดังกล่าวต่อไป
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559  คณะกรรมการการฝึกซ้อมฯได้จัดการซ้อมย่อยบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเข้า
ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจใน
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้คณะสังคมศาสตร์มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณ 1,100 คนภาพข่าวประจำเดือน กันยายน 2559


ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2559  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา โดยผศ.ดร.สุวิไล
เรียงวัฒนสุข ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและคณะผู้สังเกตุการณ์จากคณะวิชาต่างๆ
ได้มาตรวจสอบข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปรวมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร
ให้การต้อนรับและร่วมฟังผลการประเมินดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการของทุกส่วนงานเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันหาทางเพื่อแก้ไข นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ได้แสดงความ
ขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนฯจำนวน 3 ท่านที่ได้ปฏิบัติภารกิจจนครบเกษียณอายุราชการอีกด้วย

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมาทิฐิขึ้น เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติ
เชิงบวกที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรอาวุโสสู่
บุคลากรรุ่นหลัง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่
โรแมนติค รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้เน้นให้นิสิตอันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของคณะฯได้
พัฒนาพื้นที่ซุ้มที่พักและบริเวณโดยรอบ โดยในปีนี้ได้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวของคณะ พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย


ภาพข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2559


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ"Why did the
UK vote for Brexit and what are the implication?" โดย Prof.DR.Peter Catterall, faculty of Social Sciences
and Humanities Prof. Jon Pike, Westminster Business School ซึ่งเป็นผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย Westminster
สหราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้รับฟัง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบัน โดยมีคณาจารย์และนิสิตให้ความสนเข้าร่วมฟังจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการบริหารด้านความปลอดภัย โดย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อ
สารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในอันที่จะเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยมีคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้มีการประกวดพานพุ่ม
ของนิสิตสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯด้วย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการกิจการนิสิตได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศจำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้แก่ บุคลากรและนิสิตเพื่อที่จะได้นำ
ทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ตามลักษณะและภาระงานที่ปฏิบัติและพบปะชาวต่างชาติต่อไป โดยมีบุคลากรและนิสิต
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก
ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าส่วนงานร่วมประชุมระดมสมอง แสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ของคณะสังคมศาสตร์ ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี ในการนี้อาจารย์เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย นโยบายและแผน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดร.อำนาจ วัดจินดา มาเป็นที่ปรึกษาในการร่างแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและทีมนักวิจัย จาก
University of Gadjah Mada (UGM) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพิจารณาทำข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิต การทำวิจัยและการประสานงานระหว่างอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ
อาทิ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา กฎหมาย และการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง พิธีประกอบด้วย
การลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559  คณะกรรมการวิจัย ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
นานาชาติ โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร บรรณาธิการวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
มาเป็นวิทยากรนำเสนอเทคนิคและกระบวนการจัดทำบทความวิชาการต่างๆ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับวิทยากรด้วย


ภาพข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2559


เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559  คณะผู้บริหารและบุคลากรและนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง พิิธีประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร
และถวายพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559  คณะกรรมการวิชาการ ได้จัดการอบรมหัวข้อ สื่อการสอนยุค 4G ตามวิถีอาจารย์ยุคดิจิตอล
โดยเรียนเชิญ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มานำเสนอกระบวนการใช้งานระบบสื่อการสอนผ่านเครือข่าย
นนทรี EDU FARM รวมทั้งเทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์ได้นำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
ต่างๆ โดยมีคณาจารยืให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูล เบื้องต้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแก่นิสิต รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติต่างๆ
ด้านกิจการนิสิตให้แก่ผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2559 นี้คณะสังคมศาสตร์ รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้นประมาณ 900 คนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 59 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทย และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ภาพข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2559


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการวิจัยฯ ได้จัดโครงการเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอภาคโปสเตอร์จำนวน 17 ผลงาน การนำเสนอแบบ
ปากเปล่าจำนวน 5 ผลงาน การถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมเพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2559 อีกด้วยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ภายใต้
การดำเนินงานโครงการเรียนตามรอยพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับทราบถึงพระราชกรณี
ยกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสพนิกรในอันที่จะทดลองและพัฒนาโดยเฉพาะด้านการเกษตร
เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยีต่างๆที่พระองค์ทรงดำเนินการไว้พระราชทานให้แก่หน่วยงานเพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  งานบริการการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ของคณะสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ดำเนินการคัดเลือกโดยผ่านระบบ Admission กลาง ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ในปีการศึกษานี้มี
นักเรียนที่สอบผ่านและสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะสังคมศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมประมาณ 700 คนระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559  คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
Coaching for Change โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทำงานเป็นทีม หลักสูตร
"การพัฒนา โค้ชด้านการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารองค์กร" ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ทุกคนได้มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาปรับปรุงทัศนคติ วิธีการคิด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยวิทยากร คุณภูสมิง กองเกิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ทิพยวัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและ ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการKM เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมสังเกตุุการณ์กิจกรรมทั้ง 2 วันด้วย
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559  คณะกรรมการวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการฐานข้อมูลผลงานวิจัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้รับแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยผ่านระบบเว็บไซต์ และเพื่อให้เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นภาพข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการกิจการนิสิต ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงานซึ่งมิได้กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นิสิตเหล่านั้นได้มี แนวทางการปฏิบัติต่างๆที่เหมาะสมต่อไป โดยมี อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติมาเป็น
วิทยากรบรรยาย
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  สำนักงานเลขานุการ โดย นางสาวจรรยา จัตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้จัดการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานและโครงการภาคพิเศษทั้งหมด เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาในการทำงาน อันจะเป็นแนวทางเสริมเพื่อร่วมกันปฏิบัติให้คณะสังคมศาสตร์
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของกลุ่มนิสิตที่สมัครเข้าร่วม
แข่่งขันจัดกิจกรรมของโครงการสังคมศาสตร์สู่สังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการนำความรู้วิชาการสาขาต่างๆของ
คณะสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในแก่สังคมหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ทีมโดยทีมชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสนับสนุนจำนวน 15,000 บาทได้แก่
โครงการตรวจวัดพัฒนาการบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของกลุ่มนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการ ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วลัย์ สุรินยา มาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่กลุ่มนิสิตต่างๆด้วย
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดโครงการ การแข่งขันผลงานวิชาการและการวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์
ส่งผลงานวิจัยทั้งในภาคการนำเสนอด้วยการบรรยายและการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาวิธีวิจัย มาประยุกต์ใช้และใช้งานจริง อันจะเป็นแนวทาง
เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ขึ้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตของคณะสังคมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หรือการศึกษาต่อ โดยในภาคเช้ามีการจัดบรรยาย โดยวิทยากรรับเชิญ การมอบเกียรติบัตร พิธีอำลาอาจารย์ ภาคบ่ายเป็นการบรรยายโดยนิสิตรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชาและในภาคเย็นได้มีกิจกรรมน้องส่งพี่ของสโมสรนิสิตฯรวมทั้ง
ร่วมรับประทานอาหารระหว่างคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 อีกด้วย


ภาพข่าวประจำเดือน เมษายน 2559


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  ชุมนุมนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสิงห์สัมพันธ์ ครั้งที่ 10
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้านวิชาการ นันทนาการ และการกีฬา โดยในปีนี้มีสถาบันเข้าร่วมงานได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ อนาคต
ของนักรัฐศาสตร์ไทย อีกด้วย
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  คณะสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ในรั้วนนทรี "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน" โดยได้ร่วมจัดส่งรถบุปผชาติและผู้แทนเข้าร่วมประกวด
เทพีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งภายในพิธีประกอบด้วยการถวายพุ่ม
ดอกไม้สด การลงนามถวายพระพร และการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลโดยรักษาการอธิการบดีฯ


ภาพข่าวประจำเดือน มีนาคม 2559


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดงานเสวนาเรื่อง เผชิญหน้าภัยแล้ง หลากมุมมอง
ทางสังคมศาสตร์ โดยวิทยากรจากด้านสายสังคมศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ตระหนักและรับทราบ
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับภัยแล้งซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ รวมถึงมุมมองในการดำเนินชีวิตในทัศนะของวิทยากร
ที่มีต่อภัยแล้งของประเทศ ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารยืให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก รวมทั้งได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมฟังการเสวนาด้วย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คณะกรรมการวิชาการ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ โดยวิทยากร ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังได้ตระหนักถึงกระบวนการจัดทำ เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัย ที่ถูกต้องตามกระบวนการด้านลิขสิทธิ์ โดยมีคณาจารยืและนิสิตให้ความสนใจ
เข้าร่วมฟังอย่างคับคั่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา มาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการพึ่งพา
ตนเองด้านเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 เรื่อง "การผลิตน้ำยางล้างจานสูตรมะนาว เพื่อสุขภาพ"
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองก์ความรู้โดยการสาธิตกระบวนการจัดทำดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและรองคณบดีฝ่ายบริหารมาเป็นวิทยากรในการสาธิตดังกล่าวด้วย
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวิต๊ะ รักษาการรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการพร้อมด้วยผู้ช่วย ได้มาพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆด้านการบริหารหลักสูตร ด้านวิชาการกับ
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยชุมนุมนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
วิชาการ ประกอบด้วย ภาคเช้า งานเสวนาภาษาสิงห์ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยที่คนไทยอยากเห็น โดยผู้ร่่วม
เสวนาได้แก่ คุณรสนา โกสิตระกูล คุณวันชัย สรศิริ คุณจาตุรนต์ ฉายแสง คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ ดำเนินการเสวนา
โดย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน ถาคบ่ายการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดย มล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ได้รับความสนใจจากนิสิต คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี โดยมีกิจกรรม
ต่างๆได้แก่ พิธีสงฆ์ ธรรมบรรยาย พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"สังคมศาสตร์เกียรติภูมิ" รางวัลการเขียนบทความฯ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น การมอบทุนการศึกษาโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ
รวมทั้ง การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ก้าวย่างของคณะสังคมศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 5" อีกด้วย


ภาพข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
รวมทั้งนิสิตและบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปั่นรายครั้ง ครั้งที่ 3
ซึ่งในการนี้มี 5 คณะร่วมเป็น แกนนำในการปั่น ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการได้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงกระบวน
การประเมินผลงานและแนวทางการจัดทำเอกสารการเขียนภาระงานและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ โดยนางสาวจรรยา จัตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอ
ข้อมูลต่างๆโดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  คณะกรรมการวิจัยฯโดย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มาเยี่ยมชมและพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิจัยของ
คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการกลุ่มวิจัยวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2557-2558 โดยมี ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการวิจัย ตลอดจนคณาจารย์
ให้การต้อนรับและร่วมพบปะแลกเปลี่ยนด้วย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมประชุมวิชาการประกอบด้วย ภาคเช้าการปาฐกถา เรื่อง เทคโนโลยีสานสนเทศกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคการเกษตรไทยในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ และการเสวนาพิเศษ เรื่อง การปรับตัวของภาค
เกษตรไทยในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายประยูร วิสุทธิไพศาล
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ดำเนินรายการโดย ดร.ดนุวัศ สาคริก ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิชาการ
ของนักวิจัยจำนวน 4 หัวเรื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  คณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร นิสิต และกรรมการสมาคมนิสิตเก่าฯ
ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระ
โอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559


ภาพข่าวประจำเดือน มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิชาการปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชาที่ต้องการเข้าฝีกงาน
ด้านกฎหมายตามองค์กรต่างๆ โดยได้เชิญวิทยากรมานำเสนอเทคนิคและแนวทางในการปฏิบัติตัว ตลอดจนแนวความรู้
ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานของนิสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สรียา กาฬสินธุ์ หัวหน้าภาควิชามาเป็น
ประธานในพิธีเปิดด้วยระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เรื่อง
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและการสื่อสารในการให้บริการ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความ
เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่เข้าผ่านการฝึกอบรมและบุคลากรที่มีประสบการณ์
โดยมีการนำเสนอเป็นกลุ่มย่อยนอกสถานที่ ณ จ.เลย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
มาเป็นประธานในพิธีเปิดและผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ก็ได้นำเสนอแนวทาง วิธีสื่อสารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่บุคลากรด้วย

ภาพข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2558


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม เพื่อเป็นการ
รับทราบข้อมูลต่างๆจากบุคลากรทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์เพื่อที่ผู้บริหารจะได้นำ
ข้อมุลต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดการด้านต่างๆ โดยในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
รวมทั้งการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรของหน่วยงานเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารและบุคลากรและนิสิต คณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
คณบดี ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อ.เอื้อนุช ถนอมวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ สนองในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาพข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2558


ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของคณะ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 "โครงการเลือกแนวทาง
วางอนาคต" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม Openhouse โดยนำนักเรียนที่สนใจที่จะ
ศึกษาต่อในสายสังคมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนและชมห้องปฏิบัติการต่างๆของคณะ ฯ
ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์วิจัย หัวข้อ "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่" โดยวิทยากร
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ. สกว. และ ผอ. ฝ่ายวิจัยชุมชนและสังคม นำเสนอแนวทางและรูปแบบการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ โดยมีคณาจารย์ นิสิต ให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
คณบดี มาเป็นประธานในพิธีเปฺิดและร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 หน่วยกิจการนิสิต ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
(เขตบางเขน) ได้ร่วทกันจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพและประชาสัมพันธ์บัตรทองให้แก่ นิสิตและบุคลากรของ
คณะสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมของงานประกอบด้วย การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบื้องต้น เช่น เบาหวาน ความดัน
โคหัวใจ การฉีดวัตซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองเพื่อการรักษาพยาบาล
ซึ่งมีนิสิตและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก


ภาพข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2558


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 บัณฑิตและมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตของคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1,200 คน
ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ท่ามกลางความยินดีของคณาจารย์ น้องๆนิสิตและสมาชิกของ
ครอบครัว ญาติพี่น้อง ทั้งนี้ในปีนี้คณะสังคมศาสตร์ยังคงมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีฯมากเป็น อันดับที่ 2
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตคนแรกของคณะฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดการประชุมประจำปีของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 โดยมี
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอแนวทางการบริหารเพื่อนำคณะสังคมศาสตร์
มุ่งสู่หน่วยงานระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบนโยบายต่างๆในการขับเคลื่อนกระบวนการเพื่อการให้บริการ
ของบุคลากรสอดคล้องต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หลังจากนั้น น.ส.จรรยา จัตตานนท์
หัวหน้าสำนักงาน ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการด้านการเงิน พัสดุ เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 3และ11,23 ตุลาคม 2558  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ให้แก่นิสิตของ คณะฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
ซึ่งในปีนี้คณะสังคมศาสตร์มีผู้จบการศึกษา จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 คน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558  ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่ายบริหารและ อ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต บุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคืนจักรยาน
สู่มหาวิทยาลัย หรือ KU Eco – BIKE ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University
“ KU Eco – BIKE WALK SLIM ” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์การใช้พลังงาน และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้จักรยานในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
ในกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดพิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ อันเป็นการส่งมอบภาระกิจการ
บริหารงานให้แก่คณบดีท่านใหม่ ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจากนี้ไปอีก 4 ปี โดยในการนี้
รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมแรงกันปฏิบัติงานให้แก่คณะสังคมศาสตร์
ได้ก้าวหน้ามาสู่คณะวิชาที่มีศักยภาพในระดับต้นๆของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ท่านคณบดีท่านใหม่ยังได้มีการ
แนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 7 ฝ่ายและผู้ช่วยคณบดีอีก 5 ฝ่ายอีกด้วย


ภาพข่าวประจำเดือน กันยายน 2558


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้เน้นให้นิสิตอันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของคณะฯได้
พัฒนาพื้นที่ซุ้มที่พักและบริเวณโดยรอบ โดยในปีนี้ได้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวของคณะ พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ สนง.เลขานุการ
ได้จัดกิจกรรมแนะนำข้อมูลการให้บริการด้านสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคาร 1เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิตได้รับทราบถึงการจัดบริการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนดังกล่าว
กิจกรรมนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการที่จะจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรอีกด้วย
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม -14 กันยายน 2558  นิสิตของสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะสังคมศาสตร์ ได้แก่

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558
รางวัลชนะเลิศ น.ส. ภัคจิรา ศิลาทอง 5510803312
น.ส. กุลอร เต็งสุวรรณ์ 5510800526 น.ส. นพรัตน์ นวกิจทวีรัตน์ 5510803266
รางวัลชมเชย นายชาคริต หมัดนุรักษ์ 5510803231 น.ส. ธวัลยา ทิมสุวรรณ 5510850035 นายประวันวิทย์ แซ่ฉิน 5510855525 และ
รางวัลรองขนะเลิศ แข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาภาษาไทย ผู้เข้าแข่งขัน คือ น.ส. กนหภรณ์ ศิริรักษ์ 
ชั้นปีที่ 2 และนายเอกชาต โกญจนาวรรณ ชั้นปีที่ 4


ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ขอชื่นชมในความสามารถ พร้อมทั้งมีนโยบายสนับสนุนในนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2558  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยฯ โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม ประธานกรรมการ ได้นำทีมงานมาตรวจสอบข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับและ
ร่วมฟังผลการประเมินดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  คณะกรรมการวิชาการ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"คุณภาพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ" โดยได้เรียนเชิญ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มานำเสนอข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการ ปฏิบัติงานของคณาจารย์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละองค์กร โดยมี ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับและร่วมฟัง
การบรรยายดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยมีคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังได้มีการประกวดพานพุ่ม
ของนิสิตสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการมอบ เหรียญเรียนดี เกียรติบัตรให้แก่นิสิตอีกด้วย

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ในทุกสายงาน รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษานอกสถานที่ ณ พื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งบรรยากาศต่างๆเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคลากรได้เป็นอย่างดียิ่ง


ภาพข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2558


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูล เบื้องต้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแก่นิสิต รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติต่างๆ
ด้านกิจการนิสิตให้แก่ผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2558 นี้คณะสังคมศาสตร์ รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,100 คน
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง พิิธีประกอบด้วย
การลงนามถวายพระพร และถวายพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ระหว่าวันที่ 7-8 สิงหาคม. 2558  คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดโครงการ "การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม"ขึ้นโดยนำคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาสภาพแวดล้อมและศึกษาสภาพความเป็น
อยู่ของชุมชนในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลุกป่าชายเลน การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ณ โครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ รวมทั้งกิจกรรมทำบุญตักบาตรยามเช้าตามวิถีกิจกรรมของชุมชนในต่างจังหวัดด้วย


ภาพข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2558เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2558  คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง พิิธีประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร
และถวายพุ่มดอกไม้ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการแสดงวัสัยทัศน์ของผู้สมัครใจเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณบดีฯคนใหม่ ซึ่งมีผู้สมัครใจจำนวน 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรยและ
รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ซึ่งแต่ละท่านได้เสนอวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆที่จะพัมนาคณะสังคมศาสตร์ให้มีความก้าวหน้า
รวมทั้งการตอบข้อซักถามจากคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมฟังอีกด้วย ซึ่งการเสนอวิสัยทัศน์ในครั้งนี้มีคณาจารย์และ
บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2558  คณะผู้บริหารโดย รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดี ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งภายในพิธีประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวสดุดีพระเกียรติ รวมทั้งการร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติฯ ด้วย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดยท่านประธานนายลักษณ์ วจนานวัช
ได้นำคณะกรรมการฯมาร่วมพบปะประชาคมคณาจารย์และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนิน
การเพื่อสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อันเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการต่างๆที่ถูกต้อง รวมทั้งการรับฟังขอ
เสนอแนะต่างๆของบุคลากรในทุกสายงาน ทั้งนี้กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์จะมีช่วงการดำเนินการใน
เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก


ภาพข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2558


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่
นิสิตและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ สมเด็จพระวันรัต
ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 9 คน ทั้งนี้ภิกษุทั้ง 9 รูปจะจำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมที่วัดบวรฯเป็นเวลา
7 วันและอีก 7 วันจะไปปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบวรนิเวศวิหาร เขตมีนบุรี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีขอขมาลาบวชให้แก่
นิสิตและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 9 คน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา (admission กลาง) ซึ่งสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าศึกษาโดยผ่านระบบดังกล่าวประมาณ 800 คน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง สถานภาพสมาชิก กบข.กรณีมหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบราชการ โดยวิทยากรจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้
ี้ไปประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพิจารณาตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมของแต่ละบุคคลต่อไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มานำเสนอข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ มก.ซึ่งกำลังจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ได้รับทราบถึงผลกระทบต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในแต่ละสายงาน
โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากภาพข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ QA
สัญจรประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยน รวมถึงตอบข้อซักถามถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนิน
งานเพื่อการพัฒนารูปแบบของหน่วยงานให้สอดคล้องและถูกต้องตามกระบวนการต่อไป

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558  ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดี ผศ.ดร.
ทิพย์วัลย์ สุรินยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้าน
การเบิกจ่ายเงินและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมของการออกนอกระบบราชการ
รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆ ต่อไป
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิต โดย ผศ.ดร.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองคณบดีฝ่าย
กิจการนิสิตได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงาน
ซึ่งมิได้กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้นิสิตเหล่านั้นได้มีแนวทางการปฏิบัติต่างๆที่เหมาะสมต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง(SAR) เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ของหน่วยงานมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ถูกต้อง เพื่อรองรับการประเมินของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เรียนเชิญ อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฯ มาบรรยาย
ในหัวข้อดังกล่าวรวมทั้งแนะแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบของ
ผู้บริหารชุดใหม่ของมหาวิทยาลัยฯด้วย
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯร่วมกับนิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ได้จัดการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ วิธีเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตต่างแดน โดย ดร.จิรัฎฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมฟังได้รับ
ทราบแนวทางเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งในด้านเพื่อการท่องเที่ยวหรือไปการศึกษาต่อ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและผู้เข้าฟังในการเตรียมพร้อมเพื่อการดังกล่าวต่อไป


ภาพข่าวประจำเดือน เมษายน 2558


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาจารย์ ปีการศึกษา 2557 ขึ้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตของคณะสังคมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หรือการศึกษาต่อ โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายโดยนิสิตรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา ในภาคบ่ายมีการจัดบรรยาย
โดยวิทยากร รับเชิญ การมอบเกียรติบัตร พิธีอำลาอาจารย์ และในภาคเย็นได้มีกิจกรรมน้องส่งพี่ของสโมสรนิสิตฯรวมทั้ง
ร่วมรับประทานอาหารระหว่างคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 อีกด้วย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  คณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ได้มาพบปะ
หารือกับ คณาจารย์ของภาควิชานิติศาสตร์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับ เ็ป็นข้อมูลเพื่อการรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตที่่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว อันจะเป็นแนวทาง
รับรองเพื่อการ ประกอบอาชีพด้านทนายความของนิสิตที่จบหลักสูตรนี้ต่อไป โดยมี อ.สรียา กาฬสินธุ์ หัวหน้าภาควิชา
ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปข้อมูลต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิตฯได้จัดโครงการ การแข่งขันผลงานวิชาการและการวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์
ส่งผลงานวิจัยทั้งในภาคการนำเสนอด้วยการบรรยายและการนำเสนอโดยภาคโปสเตอร์ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการฝึกฝนให้นิสิตได้พัฒนาทักษะที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาวิธีวิจัย มาประยุกต์ใช้และใช้งานจริง อันจะเป็นแนวทาง
เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรม
ของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ โดยมีนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารฯ ได้กล่าวสรุปข้อมูลต่างๆและพาเยี่ยมชม
การจัดกิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ด้วย
เมื่อวันที่ 21,23 เมษายน 2558  ภาควิชาจิตวิทยาและสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้จัดโครงการนิสิตพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการเรียนและเป็นการทราบ
ถึงแนวทางการเรียนของนิสิตแต่ละคน ภายใต้การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการนำระบบไอทีมาใช้
ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์ได้พบปะกับนิสิตในที่ปรึกษาได้น้อยลง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  คณะสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ในรั้วนนทรี "สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน" โดยได้ร่วมจัดส่งรถบุปผชาติและผู้แทนเข้าร่วมประกวด
เทพีสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  สำนักงานเลขานุการ โดย นางสาวจรรยา จัตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้จัดการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานและโครงการภาคพิเศษทั้งหมด เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอถึงกระบวนการการประหยัดพลังงาน ซึ่งบุคลากรจะต้องเป็นแกนหลักในการดำเนิน
นโยบายและร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของคณะสังคมศาสตร์ต่อไป
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2558 คณะผู้บริหารโดย รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดี ผศ.ดร.ทิพยวัลย์ สุรินยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์
ได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งภายในพิธีประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มดอกไม้ การกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีฯด้วยภาพข่าวประจำเดือน มีนาคม 2558


ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558  คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดโครงการ Soc buddy เรื่อง การทำงานเป็นทีม
รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมลองบีชชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งมีสถานภาพด้านประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดี
ได้เดินทางไปเป็้นประธานในพิธีเปิดด้วย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คณะกรรมการกิจการนิสิต ได้จัดโครงการเพื่อเสริมทักษะการป้องกันตัวในสถานการณ์
ฉุกเฉิน"ภัยใกล้ตัวเราต้องรู้วิธีป้องกัน" โดยวิทยากร พ.ต.วิเชียรโชติ โชติวิเชียร ผอ.ศูนย์เตือนภัยผู้หญิงพร้อมด้วย
ทีมวิทยากร Thai Body Guard โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง
ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาควิชารัฐศาสตร์ฯได้จัดการเสวนาพิเศษ
ในโครงการกิจกรรมวิชาการเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หัวข้อ "เรียนจบ IR แล้ว อะไร ที่ไหน
อย่างไร"โดยได้เรียนเชิญวิทยาการที่จบการศึกษาในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประกอบอาชีพที่
หลากหลายมานำเสนอข้อมูลต่างๆให้แก่นิสิตของสาขาวิชาและนิสิตที่สนใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ (ผอ.สวพ.)พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง(รอง ผอ.สวพ.) ได้ร่วมพบปะกับ
คณะกรรมการวิจัยฯของคณะสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวทางดำเนินงานและการพัฒนางานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้ง
สภาพปัญหาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษแนะนำหลักสูตรการศึกษาด้านกฎหมาย
โดย Mrs.Karen McMichael, Esq. Director of International Law Programs at Temple University
Beasley School of Law ให้แก่นิสิตของสาขาวิชาและผู้ที่สนใจที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสาขากฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 41 ปี ซึ่งกิจกรรม
ของงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การบรรยายธรรม การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ผลงานวิชาการและบริการ
วิชาการดีเด่น รางวัลนิสิตกิจกรรมดีเด่น รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมนิสิตโดย
สมาคมศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์ โดยในปีนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.อนามัย ดำเนตร
รักษาราชการแทนอธิการบดี มาเป็๋นผู้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตด้วย
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
นิสิตไทยและนิสิตนานาชาติที่ศึกษาในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดง
ประเพณีไทยภาคต่างๆ กิจกรรมสาธิตการละเล่นไทย การรำ รวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารไทยแบบ Cocktail
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิตร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมตัวสู่การทำงานในอนาคตเพื่อบัณฑิตสังคมศาสตร์ สู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ
โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นการบรรยายในหัวข้อ " การค้นหาตนเองในงาน/อาชีพ และการปรับบุคลิกภาพเพื่อการ
เตรียมความพร้อมการทำงาน โดยวิทยากร คุณธีรภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษััท แอดทีม เอช อาร์ พลัส จก.
และในวันที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นกิจกรรมนิสิตเก่าเล่าเรื่องงาน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "การประสบความสำเร็จในองค์กร
เอกชนขนาดใหญ่" โดย คุณเอกกฤต ศิลปการธนกิจ (soc33 ku58) Hr Manager Operation Building Material SCG.
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทั้งสองรายการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4
ของคณะสังคมศาสตร์ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการหางานทำในทุกๆด้าน โดยกิจกรรม
ลักษณะดังกล่าวนี้จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดภาคปลายปีการศึกษา 2558ภาพข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชานิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลด้านกฎหมาย โดยคณะวิทยากรจาก
ศูนย์เผยแพร่ความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ นักเรียน
นิสิต นักศึกษาและประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตของภาควิชาและผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายด้านลิขสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันและนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  คณะกรรมการกิจการนิสิตร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมตัว
สู่การทำงานในอนาคตเพื่อบัณฑิตสังคมศาสตร์ สู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ "การเขียน Resume และการเตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน" โดยคุณจารุพรรณ กองทรัพย์ Hr Expert
และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม นิสิตเก่าเล่าเรื่องงาน ในหัวข้อ การประสบความสำเร็จในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ โดย
คุณอมรรัตน์ สาแก้ว ผจก.ฝ่ายบุคคลเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทั้งสองรายการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
นิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะสังคมศาสตร์ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการหางานทำในทุกๆด้าน อนึ่งวิทยากร
ทั้งสองท่านที่มานำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ยังเป็นศิษย์เก่าของคณะสังคมศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน อันเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายของสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ โดยนายกสมาคม ผศ.ดร.นท.หญิงงามลมัย ผิวเหลือง
(รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)ที่ขอความร่วมมือจากนิสิตเก่าของคณะฯร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรุ่นน้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากนิสิตเก่าจำนวนมากที่จะมาถ่่ายทอดความรู้ให้แก่รุ่นน้องในโอกาสต่างๆด้วย
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชานิติศาสตร์ได้จัดงาน "1 ทศวรรษ นิติศาสตร์สัมพันธ์"ประกอบด้วยกิจกรรม
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของภาควิชา รวมทั้งการพบปะสังสรรค์กันระหว่าง
คณาจารย์ที่ได้ร่วมก่อตั้งภาควิชา คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันของสาขาวิชา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานอย่าง
คับคั่ง บรรยากาศของงานดำเนินไปอย่างชื่นมื่นและอบอุ่น
ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558  คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดโครงการ Soc buddy เรื่อง การทำงานเป็นทีม
รุ่นที่ 1 ที่โรงแรมลองบีชชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งมีสถานภาพด้านประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ คณบดี ได้เดินทางไปเป็้นประธานในพิธีเปิดด้วย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการผลักดันการดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและ
คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยสำหรับประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินการ การบริหารงาน
ของหลักสูตร รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ คุณเรวดี
รุ่งจตุรงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายและจัดทำ workshop
.ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  คณะกรรมการประชุมวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า หัวหน้า
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการในส่วนของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกอบด้วยภาคเช้า การอภิปรายพิเศษหัวข้อ "วิถีไทยวิถีอาเซียน เรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน"ส่วนในภาคบ่าย
เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการสาขาสังคมศาสตร์จำนวน 11 หัวเรื่อง นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมวิชาการในภาคส่วนของ
นิสิตของสาขาวิชาต่างๆของคณะสังคมศาสตร์ เช่น นิทรรศการมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นิทรรศการแสดงโครงการวิจัยของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ รวมทั้งการแข่งขันการตอบปัญหาด้านกฎหมายอีกด้วย