ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
คณบดี
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย นโยบายและแผน
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
อ.สรียา กาฬสินธุ์
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา
อ.วริศรา อิ่มพิทักษ์
กรรมการประจำคณะกรรมการ

ผศ.ไพลิน กิตติเสรีชัย
กรรมการประจำคณะกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษ

.ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
อ.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
อ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร.ธนารดี คำยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์

น.ส.จรรยา จัตรานนท์
หัวหน้าสำนักงาน