หลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อหลักสูตร
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
Master of Arts Program in Political Science
 ชื่อปริญญา
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Master of Arts (Political Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
M.A. (Political Science)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปรัชญาและวัตถุประสงค์
 

ปรัชญา
   นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีนโยบายเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐ
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักในบทบาท
ของการเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม และสนองตอบนโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศ จึงได้เปิดโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง โดยผ่านกระบวนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบรรลุผลสำเร็จโดยเน้นการศึกษาเฉพาะแผน ก ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางในทุก ๆ องค์การ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการนำศาสตร์ในสาขารัฐศาสตร์ ด้านการปกครอง บริหารรัฐกิจ และบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการปกครอง บริหารรัฐกิจ และบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสังคมไทย

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
 

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ระบบการศึกษา
 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ระยะเวลาการศึกษา
 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การลงทะเบียน
 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

--------------------------------------------------------------
 โครงสร้างของหลักสูตร
 

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต

 

ก. วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต

  

-สัมมนา 2 หน่วยกิต
-วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
-วิชาเอกเลือก (ตามหมวดวิชา) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ข. วิชารอง

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต
รายวิชา 
 

รายชื่อวิชาเอก ที่ต้องศึกษา ไม่น้อยกว่า26 หน่วยกิต
ก. สัมมนา จำนวน 2 หน่วยกิต
454597 สัมมนา  (Seminar)  (แยกตามหมวดวิชา) 1(1, 1)
ข. วิชาเอกบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
454511 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์(Scope and Methods of Political Science) 3 (3-0)
454591 วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์(Research Methods and Techniques in PoliticalScience) 3 (3-0)
422473 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics in Social Sciences Research)
3(3-0)
ค. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากวิชาต่อไปนี้


ก. หมวดวิชาปกครอง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
454512
การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
454513
ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
(Contemporary Political Thought)
3 (3-0)
454514
การเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
(Politics in Developing Countries)
3 (3-0)
454515
การเมืองว่าด้วยสภาพแวดล้อม
(Politics of Environmental Issues)
3 (3-0)
454516
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่
(Modern Political Change)
3 (3-0)
454517
การเมืองว่าด้วยการพัฒนาชนบท
(Politics of Rural Development)
3 (3-0)
454518
การเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
(Politics of Industrialization)
3 (3-0)
454519
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Political Economy of International Relations)
3 (3-0)
454521
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Comparative Local Government)
3 (3-0)
454598
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
3 (3-0)
ก. หมวดวิชาบริหารรัฐกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
454531
ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Scope and Theory of Public Administration)
3 (3-0)
454532
การบริหารการพัฒนา
(Development Administration)
3 (3-0)
454533
ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม
(Organization Theory and Behavior)
3 (3-0)
454534
ระบบบริหารราชการและการเมืองไทย
(Thai Administrative System and Politics)
3 (3-0)
454535
นโยบายสาธารณะและการบริหาร
(Public Policy and Its Administration)
3 (3-0)
454536
การวางแผนพัฒนาและการบริหารโครงการ
(Development Planning and Project Management)
3 (3-0)
454537
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
3 (3-0)
454538
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
(Human Resource Development in Organizations)
3 (3-0)
454539
จริยธรรมและการบริหารรัฐกิจ
(Ethics and Public Administration)
3 (3-0)
454541
ระบบข้อมูลสำหรับการบริหารรัฐกิจ
(Management Information System for Public Administration)
3 (3-0)
454542
วิธีเชิงปริมาณและการบริหารรัฐกิจ
(Quantitative Approaches and Public Administration)
3 (3-0)
454543
การบริหารงานคลังสาธารณะ
(Public Finance Administration)
3 (3-0)
454544
การบริหารงานด้านสภาวะแวดล้อม
(Environment Administration)
3 (3-0)
454598
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
3 (3-0)
ค. หมวดวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
454551
ระบบงานยุติธรรมเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Criminal Justice System)
3 (3-0)
454552
ระบบการรักษาความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Security System)
3 (3-0)
454553
นโยบายอาญากับการพัฒนาสังคม
(Criminal Policy and Social Development)
3 (3-0)
454554
การควบคุมอาชญากรรม
(Crime Control)
3 (3-0)
454555
การวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Planning in the Administration of Justice and Security)
3 (3-0)
454556
การบริหารงานตำรวจ
(Police Administration)
3 (3-0)
454557
การพัฒนาบุคลากรในระบบงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Personnel Development in Criminal Justice and Security)
3 (3-0)
454558
การบริหารงานราชทัณฑ์
(Correctional Administration)
3 (3-0)
454559
ระบบงานยุติธรรมกับชุมชน
(Criminal Justice System and Community)
3 (3-0)
454561
การวิเคราะห์และประเมินโครงการป้องกันอาชญากรรม
(Analysis and Evaluation of Crime Prevention and Offender Treatment Programs)
3 (3-0)
454562
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Workshop for Planning in the Administration of Justice and Security)
3 (3-0)
454598
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
3 (3-0)
- รายชื่อวิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชานอกภาควิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตัวอย่างรายวิชารอง เช่น สาขาพัฒนาสังคม สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์

- วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
454599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-12
-----------------------------------------------------------------------------------
ความหมายของเลขตัวกลางของรหัสวิชาสามตัวท้าย
1 และ 2 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาปกครอง
3 และ 4 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาบริหารรัฐกิจ
5 และ 6 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์
--------------------------------------------------------------
ตัวอย่างแผนการศึกษา
 แผนการจัดวิชาเรียนแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์)
    
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1         
 รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
   454511

ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์

3 (3-0)
     454591

วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์

3 (3-0)
     xxxxxxวิชาเอกเลือก3 (6-0)
     

รวม

9
    
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        
 รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
   422473

สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

3 (3-0)
     454597

สัมมนา

1
    xxxxxxวิชาเอกเลือก3 (3-0)
    xxxxxวิชารอง3 (3-0)
     

รวม

10
    
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3         
 รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
      xxxxxx

วิชาเอกเลือก

6 (6-0)
     

รวม

6
    
  ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1         
 รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
   454597

สัมมนา

1
      xxxxxx

วิชาเอกเลือก

3 (3-0)
     xxxxxxวิชารอง3 (3-0)
     

รวม

7
    
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2        
 รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
   454599

วิทยานิพนธ์

6 (- -)
      xxxxxx

วิชารอง

3 (3-0)
     

รวม

9
    
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3        
 รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
   454599

วิทยานิพนธ์

6 (- -)
     

รวม

6

--------------------------------------------------------------
 คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
422473สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Statistics in Social Science Research)
3 (3-0)
    บทบาทของสถิติในการวิจัยทางสังคม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวางแผน การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบนอมินัลและ
ออดินัล การประมาณ การทดสอบสมมติฐานแบบที่ใช้พารามิเตอร์ และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
แจงหลายทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
Role of statistics in social science research, sampling techniques, experimental designs,
analysis of data of nominal and ordinal measurement scale, estimation, testing hypotheses,
parametric and nonparametric test, cross-classified data analysis, analysis of variance, regression and correlation analysis.

   
454511ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
(Scope and Methods of Political Science)
3 (3-0)
    ขอบข่าย ลักษณะพัฒนาการ แนวการวิเคราะห์ปัญหาและทฤษฎีสำคัญทางรัฐศาสตร์ มโนทัศน์และประเด็นปัญหาต่าง ๆ
รวมทั้งกรอบการวิเคราะห์ที่จะใช้ในการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
Scope, development, lines of analysis and important theories in Political Science.
Concepts, problematic issues and analytical framework to be employed in
Political Science inquiry.

   
454512การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
    โครงสร้างอำนาจและสถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา โดยเน้นการปรับตัวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน
Thai historical perspectives in terms of power structure and political institutions
from Sukhothai,Ayudhaya to Rattanakosin era. Focused on changes of Thai Politics since
King Rama V to King Rama IX.
   
454513ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
(Contemporary Political Thought)
3 (3-0)
    เลือกความคิดหรือลัทธิการเมืองที่มีอิทธิพลต่อโลกปัจจุบันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นมาวิเคราะห์โดยละเอียด รวมทั้งการต่อสู้และ / หรือการปรับตัวของความคิดหรือลัทธิต่าง ๆ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วย
Select some political thoughts which influence the world since World War Two to analyze.
Adaptation or/ and fighting of political thoughts when confront the changing situation.

   
454514การเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
(Politics in Developing Countries)
3 (3-0)
    ลักษณะร่วมของการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย การเสื่อมสลายของสถาบันทางการเมืองดั้งเดิม ความอ่อนแอของสถาบันทางการเมืองแบบใหม่ ซึ่งได้รับแบบอย่างและอิทธิพลจากโลกตะวันตก ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
Common characteristics of developing countries concerning the collapse of old political
instiutions. The weak of contemporary political institutions which influenced from
western countries. Political instabitity, and the solutions which political leaders use to solve those problems.

   
454515การเมืองว่าด้วยสภาพแวดล้อม
(Politics of Environmental Issues)
3 (3-0)
    วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวกับอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายของดิน ไม้ น้ำ และอากาศในสังคมที่มีการเติบโตทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีต่อการกำหนดนโยบายของรัฐในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Analyze political issues which influence human beings beings in terms of environment.
Emphasizing on soil, woods, water and air degradation in industrial societies with rapid growth.Including influences of interest groups on policy making in terms of environmental
conservation.

   
454516การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่
(Modern Political Change)

3 (3-0)
    สาเหตุและกระบวนการของความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การต่อรองทางการเมือง การรัฐประหาร การปฏิรูปและการปฏิวัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบและสถาบันการเมือง
Causes and patterns of success or failure of political change.Political bargaining,
coup d'etat, reform and revolution for the change of system and political institution structure.

   
454517การเมืองว่าด้วยการพัฒนาชนบท
(Politics of Rural Development)

3 (3-0)
    ลักษณะโครงสร้างและพัฒนาการทางการผลิตในสังคมชนบทไทย ควบคู่ไปกับโครงสร้างอำนาจในการแบ่งปันผลผลิต และปัจจัยการผลิต รวมทั้งระบบสินเชื่อและการตลาด ซึ่งดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองกับชนบท และแนวโน้มที่จะเกิดความอ่อนระเบียบทางการเมือง ถ้าชนบทถูกปล่อยให้อยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรมและแตกสลาย
Study and analyze structures, productivity development in Thai rural societies, power structure of distribution, means of production, crediting, and marketing in daily life. The relation between cities and rural areas. The tendency of weakness in political order.
   
454518การเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
(Politics of Industrialization)
3 (3-0)
    รูปแบบและโครงสร้างทางการเมืองของประเทศอุตสาหกรรม และประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศในเอเซีย คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์
Forms and political structure of industrial countries and newly industrialized countries. Especially the case of Asian countries such as Japan, Taiwan, South Korea, Hong Kong and Singapore.
   
454519เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Political Economy of International Relations)
3 (3-0)
    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศเล็กในเรื่องการขาดเทคโนโลยี สถาบันเงินทุนระหว่างประเทศ ทรัพยากร การค้า การขนส่ง การมีบทบาทครอบงำขององค์การระหว่างประเทศ การใช้อิทธิพลทางการทูตและการทหาร ศูนย์กลางการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม แฟชั่น และการโฆษณา ซึ่งรวมตัวอยู่ที่ใจกลางระบบโลก รวมทั้ง ยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา
International Relations in terms of economic, political, and cultural perspectives.
Analyze unequal relationship between big and small countries in terms of
technology inadequacy, international monetary organization, resources, trades,
transportation. The control of international organizations. The influence of
diplomatic and military. Center of education, language, culture, fashion, and
advertising which concentrate on the middle of world system including Western European
countries, and the United States of America.

   
454521การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Comparative Local Government)
3 (3-0)
    การปกครองท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาและแนวทางแก้ไข
The local Government of many countries. Comparison on structures and roles of
several types of local government. Including problems and solutions in local government.

   
454531ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Scope and Theory of Public Administration)

3 (3-0)
    วิวัฒนาการ ขอบข่าย ทฤษฎี และแนวความคิดที่สำคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ในแง่ของสมมติฐาน ค่านิยม และปรัชญาของแต่ละทฤษฎี ขอบข่ายและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ อนาคตของขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
Evolution, scope, theory and concepts of public administration from past to present.
Comparison of theory and concept based on assumption, values and philosophy.
Scope and theory of modern public administration. The future of scope and theory of
public administration.

   
454532การบริหารการพัฒนา
(Development Administration)
3 (3-0)
    วิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา หน้าที่ของการบริหารการพัฒนา บทบาทของนักบริหารการพัฒนา แนวทางในการบริหารการพัฒนา กระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Evolution, theory and concepts of development administration.
Functions of development administration. Roles of development administrators. Approaches to development administration. Process of national development administration and problems of development administration.

   

454533

ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม
(Organization Theory and Behavior)
3 (3-0)
    ความสัมพันธ์ของทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ โครงสร้างขององค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การ พฤติกรรมขององค์การ พฤติกรรมการเมืองในองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมองค์การ กลยุทธ์ในการสร้างความอยู่รอดให้แก่องค์การ
Relationships between organization theory and organizational
behavior. Topics include organization structure and factors affecting such structure; organizational design; organizational behavior and factors affecting such behavior; political behavior in organizations; and strategies for the survival of organizations.

   
454534ระบบบริหารราชการและการเมืองไทย
(Thai Administrative System and Politics)

3 (3-0)
    ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับระบบราชการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นระบบราชการไทย การพัฒนาทางการเมืองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับการเมืองของไทย
Theories and concepts concerning Thai bureaucracy from the past to the future.
Political development in Thailand. Relationship between Thai bureaucracy and
Thai politics.

   
454535

นโยบายสาธารณะและการบริหาร
(Public Policy and Its Administration)

3 (3-0)
    ความหมาย วิวัฒนาการ ขอบเขตนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การบริหารและนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การปฏิบัติตามนโยบายและการบริหารนโยบายสาธารณะ ผลกระทบและการประเมินผลนโยบายสาธารณะ รวมทั้งจริยธรรมในทางการเมืองกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ
Meaning, evolution, and scope of public policy. Relationships between politics,
administration, and public policy. Approaches to and classification of public policy.
Process and implementation of public policy.

   
454536การวางแผนพัฒนาและการบริหารโครงการ
(Development Planning and Project Management)
3 (3-0)
    แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน โดยเน้นในเรื่องโครงการและ การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการพัฒนาของไทย ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและการบริหารโครงการของไทย
Concepts in planning especially project planning and management. Development project
planning in Thailand. Problems and recommendations on Thailand's project planning and management.

   
454537การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
3 (3-0)
    แนวคิดและขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดหา พัฒนา และรักษาทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนและองค์การ
Concepts and scope of human resource management. Procurance, development and
maintenance of human resource. Relationship between man and organization.

   
454538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
(Human Resource Development in Organizations)
3 (3-0)
    ความหมาย แนวความคิด และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การซึ่งประกอบด้วย การพัฒนานักบริหาร คุณภาพชีวิตในองค์การ และการพัฒนาองค์การ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Meaning, concepts, and approaches in human resource development in
organizations. Topics include approaches in development of management personnel, quality of worklife in organization, and the organization itself. Problems and obstacles in human resource development in organizations.

   
454539จริยธรรมและการบริหารรัฐกิจ
(Ethics and Public Administration)
3 (3-0)
    ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม พฤติกรรมของข้าราชการกับการพัฒนาประเทศ ปัญหาคอรัปชั่น การควบคุมการบริหารรัฐกิจ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ
Philosophy and concepts of ethics. Behavior of bureaucrats and national development
administration. Problems of corruption. Controls in public administration. Problems and recommendations concerning ethics and public administration.

   
454541ระบบข้อมูลสำหรับการบริหารรัฐกิจ
(Management Information System for Public Administration)
3 (3-0)
    แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลข่าวสาร โดยเน้นหนักเรื่องระบบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจขององค์การของรัฐและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ แก้ไขปัญหาการบริหารขององค์การของรัฐ
Concepts in the design, development, and utilization of the management information
system. Emphases will be given to information system for decision making in public
administration. Computer applications for problem solving in public administration.

   
454542วิธีเชิงปริมาณและการบริหารรัฐกิจ
(Quantitative Approaches and Public Administration)
3 (3-0)
    วิวัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีเชิงปริมาณที่นำมาใช้ การวิเคราะห์การคุ้มทุน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ตัวแบบของคงคลัง การโปรแกรมแบบเส้นตรง เกมและกลยุทธ์ ระบบการรอคอย
Evolution of operations research from past to present. Quantitative approaches including
breakeven analysis, probability theory, decision making under uncertainty, inventory models, linear programming, games and competitive strategies, and waiting lines. Emphases will be used in Public Administration.

   
454543การบริหารงานคลังสาธารณะ
(Public Finance Administration)
3 (3-0)
    ทฤษฎีแนวความคิดทางการบริหารงานคลังของรัฐบาล รวมทั้งการคลังของรัฐวิสาหกิจและการคลังท้องถิ่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคม และระบบการคลังทั้งด้านรายรับรายจ่าย งบประมาณและหนี้สาธารณะ ตลอดจนการใช้นโยบายการคลัง เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
Public finance, state enterprise finance and local finance in theories and concepts. Analysis of the relationship between social and economic system and public finance system including public receipt, government expenditure, budget and public debts. Using of fiscal policy as a mechanism to effectively develop the society and economy.
   
454544การบริหารงานด้านสภาวะแวดล้อม
(Environment Administration)
3 (3-0)
    การประยุกต์เทคนิคและวิธีการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และนโยบายด้านสภาวะแวดล้อม
ในการส่งเสริมคุณภาพสภาวะแวดล้อม การนำนโยบายด้านสภาวะแวดล้อมไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
สภาวะแวดล้อม
Application of administration techniques and processes to environment systems. Current public, private and international programs in raising environmental quality. Effective implementation of major environmental policies and programs. Problems and limitations of environment administration.
   
454551ระบบงานยุติธรรมเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Criminal Justice System)
3 (3-0)
    เปรียบเทียบระบบงานยุติธรรมของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ โดยการ พิจารณาโครงสร้างและขั้นตอนการบริหารของระบบ ศึกษาปัจจัยทางสังคมและการเมืองที่ส่งเสริม
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานยุติธรรม
Comparative study of criminal justice systems in Thailand and other countries.
Topics include the analysis of structure, process, and administration of such systems;
and social political factors affecting the efficiency of the justice administration.

   
454552ระบบการรักษาความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Security System)
3 (3-0)
    เปรียบเทียบความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการรักษาความปลอดภัยจากพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการประท้วง การโฆษณาชวนเชื่อ การก่อการร้ายและพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสังคม
Comparative study related to history and present situation of security systems against
political protest, propaganda, terrorism, and other socially dangerous deviancy.

   
454553นโยบายอาญากับการพัฒนาสังคม
(Criminal Policy and Social Development)
3 (3-0)
    แนวคิด ที่มา ทฤษฎี และลักษณะสำคัญของกฎหมายอาญาของไทย และต่างประเทศ พิจารณากฎหมายอาญาในลักษณะที่กฎหมายอาญาเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทย และการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ศึกษาถึงการนำกฎหมายอาญามาบังคับใช้ในระบบงานยุติธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, history, theories, and characteristics of criminal policy of Thailand
and other countries. Criminal policy as an essential factor for social development and peaceful coexistence. Criminal justice system as a main law enforcement for social development. Field Trips.

   
454554การควบคุมอาชญากรรม
(Crime Control)
3 (3-0)
    ความหมาย ประเภท ความเป็นมาของการควบคุมอาชญากรรม เปรียบเทียบระบบการควบคุมอาชญากรรมของประเทศต่าง ๆ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรมตามทฤษฎีต่าง ๆ พิจารณากฎหมายที่ใช้ในการควบคุมอาชญากรรม สถาบันสังคมกับการควบคุมอาชญากรรม วิธีการและเทคนิคในการควบคุมอาชญากรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning, category, and history of crime control. Comparison of crime control
in different countries. Analysis of the causes of crime. Law and crime control. Social institutions and crime control. Means and techniques in crime control. Field trips.

   
454555การวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Planning in the Administration of Justice and Security)
3 ( 3-0)
    ทฤษฎีหลักการและวิธีการวางแผนในการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรในระบบงานยุติธรรมและความปลอดภัย ปัญหา และอุปสรรคด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งงบประมาณ ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาแผนงานให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
Theories, principles, and methods in planning in administration of justice and security. Goals and objectives of different agencies in the justice systems. Problems and obstacles related to personel, materials, budget, and cooperation with other organizations in operational planning.
   
454556การบริหารงานตำรวจ
(Police Administration)
3 (3-0)
    บทบาทและปัญหาของตำรวจในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กระบวนการบังคับใช้กฏหมายของตำรวจ ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นในระบบงานยุติธรรม การจัดองค์กร การควบคุมบริหารงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ งานเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน งานโครงการพิเศษเฉพาะกิจอื่น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Police roles and their problems in society. Relationship of police to the socio-economic and political system. Law enforcement. Police and other justice system organization. Type of organization and controls. Principle of police administration. Police operation with juvenile
delinquency and other special operation. Field trips

   
454557การพัฒนาบุคลากรในระบบงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Personnel Development in Criminal Justice and Security)
3 (3-0)
    หลักการ วิธีการและโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรตำรวจ อัยการ ศาลราชทัณฑ์และองค์กรรักษาความปลอดภัย การส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรในระบบงานดังกล่าว ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร
Principles, methods, and programs in personnel development in criminal justice and security agencies : namely, police, public prosecutor, court, correction and security organizations. Personnel capability promotion in such sub-systems. Problems and obstacles in personnel development.
   
454558การบริหารงานราชทัณฑ์
(Correctional Administration)
3 (3-0)
    การจัดองค์กรบริหารงานราชทัณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกิจการราชทัณฑ์ เทคนิคในการแก้ไขผู้กระทำความผิดโดยใช้สถาบันและชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชทัณฑ์ การประเมินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชทัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริหาร
งานราชทัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่
Correctional organization management. Responsibility and function of corrections. Instituion and community treatment. Law related to corrections. Evaluation of correctional programs. Public paritcipation in corrections. Field trips.
   
454559ระบบงานยุติธรรมกับชุมชน
(Criminal Justice System and Community)
3 (3-0)
    การกระทำผิดและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในสังคม การรับรู้ผลกระทบ และปฏิกิริยา จากชุมชน
กฎหมายกับปัญหาอาชญากรรม จุดประสงค์ องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ของระบบงานยุติธรรมต่อชุมชน การลงโทษ การควบคุม การแก้ไขและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มาตรการเพื่อความร่วมมือของประชาชน
กับบุคลากรในระบบงานยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม บทบาทขององค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในชุมชน
Violation and deviant behavior in society. Community awareness, impact and reflections. Law and crime problem. Goals, components and functions of the criminal justice system in the community. Operation of the criminal justice system. Punishment, control, corrections and prevention . People participation with criminal justice system agencies for solving the crime problem. The role of related NGOs.
   
454561การวิเคราะห์และประเมินโครงการป้องกันอาชญากรรม
(Analysis and Evaluation of Crime Prevention and Offender Treatment Programs)
3 (3-0)
    

วิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด ศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อการแก้ไข และการฟื้นฟูผู้กระทำความผิด สำรวจและประเมินความต้องการของผู้ต้องขัง เพื่อหามาตรการในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ๆ ศึกษาโครงการของต่างประเทศที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขผู้กระทำความผิด
Analysis of crime prevention and offender treatment programs. Study the variation affecting correction and rehabilitation programs. Survey and evaluate inmates needs and trends for recidivism prevention programs. International crime prevention and offender correction programs.

   
454562สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Workshop for Planning in the Administration of Justice and Security) วิชาพื้นฐาน 454555
3 (2-3)
    ฝึกการปฏิบัติการวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยเพื่อความเข้าใจในหลักการและการปฏิบัติ
Planning practice of justice and security administration.
   
454591วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Methods and Techniques in Political Science)
3 (3-0)
    การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบการวิจัยทางรัฐ-ศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป เรียบเรียงเพื่อเสนอผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
Qualitative research and quantitative research. Research design in
Political Science. Comparative study, data collecting, data analysis, study result
and suggestion.

   
454595การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study)
3, 3
    การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ทางด้านปกครอง บริหารรัฐกิจ และบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย มีการทำรายงานและการนำเสนอรายงานการศึกษาในการสอบสัมภาษณ์
ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข
Independent study at graduate level on political science in the field of government, public administration, justice and security administration,and compiled into writing report and present in the final oral examination.
   
454597สัมมนา (แยกตามหมวดวิชา)
(Seminar)
1
    การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐศาสตร์ ในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on interesting topics in Political Science at the
master degree level.

   
454598ปัญหาพิเศษ (แยกตามหมวดวิชา)
(Special Problems)

1-3
    

การศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in Political Science at the master degree level and
compiled into a written report.

   
454599วิทยานิพนธ์ (Thesis)
1-12
--------------------------------------------------------------
รายวิชารอง
สาขาพัฒนาสังคม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
551511
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบท
(Rural Development Strategies)
3 (3-0)
551512
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
(Urban Development Strategies)
3 (3-0)
551531
ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาสังคม
(Social Development Theory and Concept)
3 (3-0)
551532
การพัฒนาสังคมเปรียบเทียบ
(Comparative Social Development)
3 (3-0)
551551
ทฤษฎีและแนวความคิดในการวิเคราะห์ระบบสังคม
(Theory and Concepts of Social System Analysis)
3 (3-0)
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
139511
ลัทธิสหกรณ์ขั้นสูง
(Advanced Cooperative Doctrine)
2 (2-0)
139512
การวิเคราะห์หลักสหกรณ์
(Analysis of Cooperative Principles)
3 (3-0)
139513
การจัดการธุรกิจสหกรณ์
(Cooperative Business Management)
2 (2-0)
139515
ขบวนการสหกรณ์เปรียบเทียบชั้นสูง
(Advanced Comparative Cooperative Movements)
2 (2-0)
สาขาเศรษฐศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
101511
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Theory of Economic Development)
3 (3-0)
101512
ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจ
(Theory of Economic Planning)
3 (3-0)
103511
เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูง
(Advanced Labor Economics)
3 (3-0)
104513
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง
(Advanced International Finance Theory)
3 (3-0)
105511
ทฤษฏีการเงินขั้นสูง
(Advanced Monetary Theory)
3 (3-0)
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
459572
จิตวิทยาองค์การ
(Organizational Psychology)
3 (3-0)
459573
จิตวิทยาบุคลากร
(Personnel Psychology)
3 (3-0)
459577
จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์
(Psychology of Industrial R elations)
3 (3-0)
สาขาบริหารธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
112510
องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
3 (3-0)
112511
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
(Human Behavior in Organization)
3 (3-0)
112516
การจัดและการประเมินผลบุคลากร
(Personnel Staffing and Evaluation)
3 (3-0)
สาขาสังคมวิทยาประยุกต์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
462513
ธรรมชาติมนุษย์กับการปรับตัวทางสังคม
(Human Nature and Social Adjustment)
3 (3-0)
462521
การวิเคราะห์ระบบสังคม
(Social System Analysis)
3 (2-2)
462522
การวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งและปัญหาสังคม
(An Analysis of Social Conflicts and Problem)
3 (2-2)