หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Art Political Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Art (Political Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
B.A. (Politial Science)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ด้านการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย และบริหารรัฐกิจ โดยเน้นที่คุณภาพของบัณฑิตและสร้างจิตสำนึกให้บัณฑิตพร้อมรับใช้สังคม
กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2543
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุด
ใช้ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
-----------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
39 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
18 หน่วยกิต
- วิชาเลือกนอกสาขา
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------
รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
422101
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistes)
3 (3-0)
999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computer in Everyday Life)
3 (2-2)
  
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
  
999012
สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
3 (3-0)
999213
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
(Environment, Technology and Life)
3 (3-0)
  กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
108101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economic)
3 (3-0)
999141
มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3 (3-0)
   
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
    
387102
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilizations)
3 (3-0)
999032
ไทยศึกษา (Thai Studies)
3 (3-0)
999033
ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
3 (3-0)
  กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาแกน21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
102311
เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
3 (3-0)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Political Science)
3 (3-0)
454211
การเมืองและการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
454212
ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
3 (3-0)
455231
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Principles of International Relations)
3 (3-0)
456251
หลักอาชญาวิทยา (Principles of Criminology)
3 (3-0)
457241
หลักการปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Government)
3 (3-0)
458221
ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Scope and Theories of Public Administration)
3 (3-0)
-----------------------------------------------------------------------------
 กลุ่มวิชาบังคับ39 หน่วยกิต
สาขาการปกครอง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454213
การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
3 (3-0)
454311
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
(Politics and Government of the United States)
3 (3-0)
454312
การเมืองและการปกครองของรัสเซีย
(Politics and Government of Russia)
3 (3-0)
454313
การเมืองและการปกครองของญี่ปุ่น
(Politics and Government of Japan)
3 (3-0)
454314
การเมืองและการปกครองของจีน
(Politics and Government of China)
3 (3-0)
454315
การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร
(Politics and Government of the United Kingdom)
3 (3-0)
454316
การเมืองและการปกครองของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(Politics and Government of Southeast Asia)
3 (3-0)
454411
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
(Political Parties and Election)
3 (3-0)
454412
การเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
3 (3-0)
454491
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Method in Political Science)
3 (3-0)
454497
สัมมนา (Seminar)
1
454498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2

455233
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics)
3 (3-0)
457242
การปกครองท้องถิ่นไทย (Thai Local Government)
3 (3-0)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
104401
ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Systems)
3(3-0)
452112
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
(History and Contemporary World Affairs)
3 (3-0)
453441
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
3 (3-0)
454491
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Method in Political Science)
3 (3-0)
455232
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยใหม่
(Contemporary International Relatians)
3 (3-0)
455233
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics)
3 (3-0)
455234
องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations)
3 (3-0)
455331
ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ
(Theories of International Politics)
3 (3-0)
455334
นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป
(Foreign Policy of the European Union)
3 (3-0)
455337
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
(Foreign Policy of the United States)
3 (3-0)
455431
นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
(Comparative Foreign Policy)
3 (3-0)
455435
การวิเคราะห์ศัพท์เทคนิคทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Technical Term Analysis in Juternational Relations)
3 (3-0)
455497
สัมมนา (Seminar)
1
455498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
456252
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
(Juvenile Deliquency)
3 (3-0)
456253
อาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง
(Crime and Related Social Problems)
3 (3-0)
456254
การป้องกันอาชญากรรม (Crime Prevention)
3 (3-0)
456255
กระบวนการยุติธรรม (Criminal Justice)
3 (3-0)
456351
ทฤษฎีอาชญาวิทยา (Criminological Theory)
3 (3-0)
456352
อาชญาวิทยาคลีนิค (Clinical Criminology)
3 (3-0)
456355
การจัดการด้านความปลอดภัย (Security Management)
3 (3-0)

456451
การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
(Probation and Parole)
3 (3-0)
456452
การลงโทษและการแก้ไขผู้กระทำผิดในสถาบัน
(Punishment and Institutional Corrections)
3 (3-0)
456453
กิจการตำรวจกับการบังคับใช้กฎหมายในชุมชน
(Police and Community Law Enforcement)
3 (3-0)
456456
การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน
(Community-based Corrections)
3 (3-0)
456491
วิธีวิจัยทางอาชญาวิทยา
(Research Method in Criminology)
3 (3-0)
456497
สัมมนา (Seminar)
1
456498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
458222
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Managrment)
3 (3-0)
458223
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
(Organization Theory and Design)
3 (3-0)
458224
การจัดการภาครัฐ
(Public Management)
3 (3-0)
458225
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการประเมินแผนงาน
(Public Policy Analysis and Program Evaluation)
3 (3-0)

458324
การบริหารงานคลัง
(Public Finance) Administration)
3 (3-0)
458326
พฤติกรรมองค์การในภาครัฐ
(Organizational Behavior in Public Sector)
3 (3-0)
458327
ภาวะผู้นำในภาครัฐ
(Leadership in the Public Sector)
3 (3-0)
458328
การบริหารโครงการ (Project Management)
3 (3-0)
458422
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการบริหารรัฐกิจ
Quantitative Techniques in Public Administration)
3 (3-0)
458423
การปรับปรุงผลิตภาพในภาครัฐ
(Productivety Improvement in the Public Sector)
3 (3-0)
458427
การบริหารความขัดแย้งในภาครัฐ
(Conflict Management in the Public Sector)
3 (3-0)
458491
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Methods in Public Administration)
3 (3-0)
458497
สัมมนา (Seminar)
1
458498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
-----------------------------------------------------------------------------
  วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา18 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
สาขาวิชาการปกครอง
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454317
การเมืองและการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(Politics and Government of the Middle East)
3 (3-0)
454413
ชนชั้นนำทางการเมือง (Political Elite)
3 (3-0)
454414
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่
(Modern Political Change)
3 (3-0)
455334
นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป
(Foreign Policy of the European Unior)

3 (3-0)
458225
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการประเมินแผนงาน
(Public Policy Analysis and Program Evaluation)
3 (3-0)
460323
สังคมวิทยาการเมือง (Political Sociology)
3 (3-0)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
  
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
  
452422
ประวัติศาสตร์การทูตไทย
(Diplomatic History of Thailand)

3 (3-0)
452442
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
(Modern History of China)
3 (3-0)
452451
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
(Modern History of Europe)

3 (3-0)
452461
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่
(Modern History of the United State)
3 (3-0)
  
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
  
454311
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
(Politics and Government of the United States)

3 (3-0)
454313
การเมืองและการปกครองของญี่ปุ่น
(Politics and Government of Japan)
3 (3-0)
454314
การเมืองและการปกครองของจีน
(Politics and Government of China)

3 (3-0)
454315
การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร
(Politics and Government of the United Kingdom)
3 (3-0)
454316
การเมืองและการปกครองของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(Politics and Government of Southeast Asia)

3 (3-0)
  
เลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
  
455235
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอารยธรรมโลก
(International Relations and World Cirilization)
3 (3-0)
455336
นโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(Foreign Policy of Southeast Asian Countries)

3 (3-0)
455433
ยุโรปศึกษา (European Study)
3 (3-0)
   
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
  
455332
ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกา
(Foreign Affairs of African Countries)

2 (2-0)
455333
ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม ประเทศละตินอเมริกา
(Foreign Affairs of Latin American Countries)
2 (2-0)
455335
นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japanese Foreign Policy)

3 (3-0)
455338
ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศ
ของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(Foreign Affairs of Middle East Countries)
3 (3-0)
455432
การต่างประเทศของไทย
(Thai International Relations)

3 (3-0)
455434
นโยบายต่างประเทศของจีน
(Chinese Foreign Policy)
3 (3-0)
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
456353
การพิสูจน์หลักฐาน (Forensic Science)
3 (3-0)
456354

หลักการสืบสวนสอบสวน
(Principles of Criminal Investigation)

3 (3-0)
456356
กระบวนการและการบริหารคดีเด็กและเยาวชน
(The Juvenile Justice System Administration)

3 (3-0)
456357

อาชญากรรม ระบบงานยุติธรรมและสื่อ
(Crime, Criminal Justice System and Media)

3 (3-0)
456454
การสังคมสังเคราะห์ในระบบงานยุติธรรม
(Social Work in Criminal Justice)

3 (3-0)
456455

วิชาเหยื่อวิทยา (Vivtimology)

3 (3-0)
สาขาบริหารรัฐกิจ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
458322
การงบประมาณภาครัฐ (Public Sector Budgeting)
3 (3-0)
458323

การบริหารแรงงาน (Labour Administration)

3 (3-0)
458325
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
(Comparative Public Administration and
Development Administration)

3 (3-0)
458421

การวางแผนในภาครัฐ
(Planning in the Public Sector)

3 (3-0)
458424
การบริหารงานญี่ปุ่น
(Japanese Management)

3 (3-0)
458425

การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
(Organization Development and Change)

3 (3-0)
458426
การบริหารงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
(Intergovernmental Administration)

3 (3-0)
  วิชาเลือกนอกสาขา 15 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลขรหัสตัวท้ายของรหัสสามตัวแรก
4 หมายถึง สาขาการปกครอง
5 หมายถึง สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6 หมายถึง สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
8 หมายถึง สาขาบริหารรัฐกิจ
เลขรหัสตัวกลางของรหัสสามตัวท้าย
1 หมายถึง กลุ่มวิชาการปกครอง
2 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
3 หมายถึง กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
5 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
9 หมายถึง กลุ่มวิชา การวิจัย สัมมนา และปัญหาพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------
แผนการศึกษา
สาขาการปกครอง
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
108101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)
999141
มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3 (3-0)
999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใชชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday life)
3 (2-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
422101
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
999012
สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
3 (3-0)
999213
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
(Environment , Technology and life)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
387102
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilizations)
3 (3-0)
999032
ไทยศึกษา (Thai Stndy)
3 (3-0)
999033
ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
3 (3-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454211
การเมืองและการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
455231
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Principles of International Relations)
3 (3-0)
456251
หลักอาชญาวิทยา
(Principles of Criminology)
3 (3-0)
458221

ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seop and Theories of Public Administration)

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
102311
เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
3 (3-0)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
3 (3-0)
454212
ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
3 (3-0)
457241
หลักการปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Government)
3 (3-0)
xxxxxxx

วิชาเลือกนอกสาขา

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสร
3 (3-0)
   
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454311
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
(Politics and Government of the United States)
3 (3-0)
454312
การเมืองและการปกครองของรัสเซีย
(Politics and Government of Russia)
3 (3-0)
454317
การเมืองและการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
(Politics and Government of the Middle East)
3 (3-0)
455334
นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป
(Foreign Policy of the European Union)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454313
การเมืองและการปกครองของญี่ปุ่น
(Politics and Government of Japan)
3 (3-0)
454314
การเมืองและการปกครองของจีน
(Politics and Government of China)
3 (3-0)
454315
การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร
(Politics and Government of the United Kingdom)
3 (3-0)
458225
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการประเมินแผนงาน
(Public Policy Analysis and Program Evaluation)
3 (3-0)
460323
สังคมวิทยาการเมือง (Political Sociology)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454213
การเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0)
454316
การเมืองและการปกครองของเอเซียตะวันออกเฉียงใตั
(Politics and Government of Southeast Asia)
3 (3-0)
454411
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
(Political Parties and Election)

3 (3-0)
454412
การเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
(Polities in Developing Countries)
3 (3-0)
454491
วิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Method in Political Science)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3(-)
รวม
18(-)
ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
454413
ชนชั้นนำทางการเมือง (Political Elite)
3 (3-0)
454414
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่
(Modern Political Change)
3 (3-0)
455233
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo Politics)
3 (3-0)
454497
สัมมนา (Seminar)
1
454498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
รวม
15(-)
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
108101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)
999141
มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3 (3-0)
999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใชชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday life)
3 (2-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
422101
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
999012
สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
3 (3-0)
999213
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
(Environment , Technology and life)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
387102
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilizations)
3 (3-0)
999032
ไทยศึกษา (Thai Stndy)
3 (3-0)
999033
ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
3 (3-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454211
การเมืองและการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
455231
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Principles of International Relations)
3 (3-0)
456251
หลักอาชญาวิทยา
(Principles of Criminology)
3 (3-0)
458221

ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seop and Theories of Public Administration)

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
102311
เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
3 (3-0)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
3 (3-0)
454212
ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
3 (3-0)
457241
หลักการปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Government)
3 (3-0)
xxxxxxx

วิชาเลือกนอกสาขา

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสร
3 (3-0)
   
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
455232
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยใหม่
3 (3-0)
455234
องค์การระหว่างประเทศ (International Organizations)
3 (3-0)
455235
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอารยธรรมโลก
(International Relations and World Civilization)
3 (3-0)
    เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
452422
ประวัติศาสตร์การทูตไทย
(Diplomatic History of Thailand)
3 (3-0)
452442
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
(Modern History of China)
3 (3-0)
452451
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ (Modern History of Curope)
3 (3-0)
452461
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาสมัยใหม่
(Modern History of the United States)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
452112
ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
(History and Contemporary World Affairs)
3 (3-0)
455233
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics)
3 (3-0)
455331
ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ
(Theories of International Politics)
3 (3-0)
455336
นโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(Foreign Policy of Southeast Asian Countries)
3 (3-0)
  เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
455335
นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japanese Foreign Policy)
3 (3-0)
455432
การต่างประเทศของไทย
(Thai International Relations)
3 (3-0)
455434
นโยบายต่างประเทศของจีน
(Chinese Foreign Policy)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
104401
ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economic Systems)
3 (3-0)
454491
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Method in Political Science)
3 (3-0)
454316
การเมืองและการปกครองของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
(Politics and Government of Southeast Asia)

3 (3-0)
455431
นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
(Comparative Foreign Policy)
3 (3-0)
455435
การวิเคราะห์ศัพท์เทคนิคทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Technical Tern Analysis in International Relations)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3(-)
รวม
18(-)
ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
453441
กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
(Public International Law)
3 (3-0)
455334
นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป
(Foreign Policy of the European Union)
3 (3-0)
455337
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
(Foreign Policy of the United States)

3 (3-0)
455433
ยุโรปศึกษา (European Union)
3 (3-0)
455497
สัมมนา (Seminar)
1
455498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
รวม
15(-)
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
108101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)
999141
มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3 (3-0)
999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใชชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday life)
3 (2-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
422101
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
999012
สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
3 (3-0)
999213
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
(Environment , Technology and life)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
387102
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilizations)
3 (3-0)
999032
ไทยศึกษา (Thai Stndy)
3 (3-0)
999033
ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
3 (3-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454211
การเมืองและการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
455231
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Principles of International Relations)
3 (3-0)
456251
หลักอาชญาวิทยา
(Principles of Criminology)
3 (3-0)
458221

ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seop and Theories of Public Administration)

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
102311
เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
3 (3-0)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
3 (3-0)
454212
ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
3 (3-0)
457241
หลักการปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Government)
3 (3-0)
xxxxxxx

วิชาเลือกนอกสาขา

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0)
   
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
456255
กระบวนการยุติธรรม
(Criminal Justice)
3 (3-0)
456351
ทฤษฎีอาชญาวิยา
(Criminological Theory)
3 (3-0)
456353
การพิสูจน์หลักฐาน
(Forensic Science)
3 (3-0)
456354
หลักการสืบสวนสอบสวน
(Principles of Criminal Investigation)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
456253
อาชญกรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง
(Crime and Related Social Problems)
3 (3-0)
456254
การป้องกันอาชญกรรม
(Crime Prevention)
3 (3-0)
456355
การจัดการด้านความปลอดภัย
(Security Management)
3 (3-0)
456356
กระบวนการและการบริหารคดีเด็กและเยาวชน
(The Juvenile Justice System Administration)
3 (3-0)
456357
อาชญกรรมระบบงานยุติธรรมและสื่อ
(Crime, Criminal Justice System and Media)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเลือกนอกสาขา
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
456352
อาชญาวิทยาคลีนิค (Clinical Criminology)
3 (3-0)
456451
การคุมประพฤติและพักการลงโทษ
(Probation and Parole)
3 (3-0)
456452
การลงโทษและการแก้ไขผู้กระทำผิดในสถาบัน
(Punishment and Institutional Conections)
3 (3-0)
456453
กิจการตำรวจกับการบังคับใช้กฎหมายในชุมชน
(Police and Community Law Enforcement)
3 (3-0)
456454
การสังคมสงเคราะห์ในระบบงานยุติธรรม
(Social Work in Criminal Justice)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเลือกนอกสาขา
3(3-0)
รวม
18(-)
ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
456252
การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
(Juvenile Deliquency)
3 (3-0)
456455
การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน
(Community-based Corrections)
3 (3-0)
456491
วิธีวิจัยทางอาชญาวิทยา
(Research Method in Criminology)
3 (3-0)
454497
สัมมนา (Seminar)
1
454498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
รวม
15(-)
สาขาบริหารรัฐกิจ
ปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
108101
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)
999141
มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3 (3-0)
999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใชชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday life)
3 (2-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
422101
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)
3 (3-0)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
999012
สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
3 (3-0)
999213
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
(Environment , Technology and life)
3 (3-0)
  
เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
   
387102
ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilizations)
3 (3-0)
999032
ไทยศึกษา (Thai Stndy)
3 (3-0)
999033
ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
3 (3-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity)
1 (0-2)
   
รวม
16 (14-2)
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
3 (3-0)
454211
การเมืองและการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
3 (3-0)
455231
หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Principles of International Relations)
3 (3-0)
456251
หลักอาชญาวิทยา
(Principles of Criminology)
3 (3-0)
458221

ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Seop and Theories of Public Administration)

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
102311
เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
3 (3-0)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
(Introduction to Law)
3 (3-0)
454212
ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
3 (3-0)
457241
หลักการปกครองท้องถิ่น
(Principles of Local Government)
3 (3-0)
xxxxxxx

วิชาเลือกนอกสาขา

3 (3-0)
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3 (3-0)
   
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
458222
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
3 (3-0)
458223
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
(Organization Theory and Design)
3 (3-0)
   เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้    
458323
การบริหารแรงงาน
(Laboun Administration)
3 (3-0)
458325
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
(Comparative Public Administration and Development Administration)
3 (3-0)
458424
การบริหารงานญี่ปุ่น
(Japanese Management)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเลือกนอกสาขา
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
458224
การจัดการภาครัฐ
(Public Management)
3 (3-0)
458324
การบริหารงานคลัง
(Public Finance Administration)
3 (3-0)
458326
พฤติกรรมองค์การในภาครัฐ
(Planning in the Public Sector)
3 (3-0)
458426
การบริหารงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
(Intergovernmental Administration)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเลือกนอกสาขา
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
458225
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการประเมินแผนงาน
(Public Policy Analysis and Program Evaluation)
3 (3-0)
458328
การบริหารโครงการ (Project Management)
3 (3-0)
458422
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการบริหารรัฐกิจ
(Quantitative Techniques in Public Administration)
3 (3-0)
458425
การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
(Organization Development and Change)
3 (3-0)
458491
วิธีวิจัยทางบริหารรัฐกิจ
(Research Methods in Public Administration)
3 (3-0)
xxxxxx
วิชาเลือกนอกสาขา
3(3-0)
รวม
18(-)
ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
458322
การงบประมาณในภาครัฐ
(Public Sector Budgeting)
3 (3-0)
458327
ภาวะผู้นำในภาครัฐ
(Leadership in the Public Sector)
3 (3-0)
458423
การปรับปรุงผลิตภาพในภาครัฐ
(Productivity Improvement in the Public Sector)
3 (3-0)
458427
การบริหารความขัดแย้งในภาครัฐ
(Conflict Management in the Public Sector)
3 (3-0)
454497
สัมมนา (Seminar)
1
454498
ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
2
รวม
15(-)