หลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    
 ชื่อหลักสูตร
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์
Master of Arts Program in Applied Sociaology

 ชื่อปริญญา
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Applied Sociology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Applied Sociology)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์
  ปรัชญา
  มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการนำเอาเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาต่างๆอย่างมีระบบ รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างสังคม ดำเนินการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้อง กลมกลืนกัน

วัตถุประสงค์
  - เพื่อผลิตกำลังคนที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาในการวิเคราะห์สังคม กำหนดนโยบาย ดำเนินการ
วางแผนและพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  - เพื่อผลิตบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ
 คณะกรรมการบริหารการศึกษา
  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  ภิรมย์แก้ว
อาจารย์สุรพันธ์  เพชราภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฌอมาลย์  ราชภัณฑารักษ์
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงสร้างของหลักสูตร
    หลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ ประกอบด้วยโครงสร้างวิชา ซึ่งเน้นในทิศทางสำคัญ 3 ประการ คือ
    - การวิเคราะห์โครงสร้าง/สถาบัน และปัญหาสังคม
    - การกำหนดนโยบายและการวางแผน
    - การพัฒนาบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 หลักสูตร
  

จำนวนหน่วยกิตรวม
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต
ซึ่งประกอบด้วย

   โครงสร้างหลักสูตร
  
 1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
 - วิชาเอกบังคับ
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
2. วิชารอง ไม่น้อยกว่า
 จำนวนหน่วยกิตวิชาเรียนใน
3. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
 
26 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต)
12 หน่วยกิต
9  หน่วยกิต
ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
ฝึกภาคสนาม 1 ครั้ง โดยไม่นับรวมหน่วยกิต
 รายวิชา
 

วิชาเอกไม่น้อยกว่า
 วิชาเอกบังคับ

26 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ)
 460591วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง I
(Advanced Reserarch Methods in Social Sciences I)
3
(3-0)
 460511สารัตถสังคมวิทยาประยุกต์
(Essentials of Applied Sociology)
3
(3-0)
 460512ระบบนิเวศและสังคมมนุษย์
(Eco-System and Human Society)
3
(3-0)
 460521การวิเคราะห์ระบบสังคม
(Social system Analysis)
3
(2-2)
 460591สัมมนา
(Semina )
2
(1-1)
  
  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า12 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ)
 460591วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง II
(Advanced Reserarch Methods in Social Sciences II)
3
(3-0)
 460513ธรรมชาติมนุษย์กับการปรับตัวทางสังคม
(Human Nature and Social Adjustment)
3
(3-0)
 460522การวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งและปัญหาสังคม
(Analysis of Social Conflicts and Problems)
3
(2-2)
 460523การวิเคราะห์กลุ่มอำนาจในสังคม
(Analysis of power Groups in Society)
3
(2-2)
 460531คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนพัฒนาสังคม
(Computer for Social Planning)
3
(1-4)
 460532นโยบายและการวางแผนทางสังคม
(social Policy and Planning)
3
(3-0)
 460533การจัดทำและประเมินโครงการ
(Project Processing and Evaluation)
3
(1-2)
 460541จริยธรรมสำหรับผู้นำทางสังคม
(Ethic for Social Engineers)
3
(2-2)
 460542ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นกลุ่ม
(Leadership and Organized Teamwork)
3
(2-2)
 460551การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Communication for Developement)
3
(3-0)
 460552สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
(Environment and Sustianable Developement)
3
(3-0)
 460596การศึกษาเรื่องเฉพาะในวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(Selectd Topic in Applied Sociology)
3
(3-0)
 462598ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
       
(1-3)
   
 

วิชารอง ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

  9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
     
 462599วิทยานิพนธ์
       
12 หน่วยกิต
การฝึกภาคสนาม 1 ครั้ง ( 150 ชั่วโมง) ไม่นับรวมหน่วยกิต)
 ข้อปฏิบัติในการฝึกภาคสนามและปฏิบัติการตามรายวิชา
 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสัมฤิทธิ์ผลในการฝึกภาคสนามและปฏิบัติการ ตามรายวิชาในท้องที่ของ
นิสิตปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ จึงออกข้อปฏิบัติการฝึกภาคสนามและปฏิบัติการตามรายวิชาใน
ท้องที่หรือชุมชน ดังต่อไปนี้
 1. นิสิตจะต้องไปฝึกภาคสนามตามหลักสูตรและปฏิบัติการตามรายวิชาในท้องที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
   ตกลงกัน โดยเดินทางไปและกลับพร้อมๆ กัน
2. นิสิตจะต้องมีเวลาศึกษาในท้องที่ฝึกภาคสนามและปฏิบัติการตามรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
   การฝึกภาคสนามและปฏิบัติการแต่ละครั้ง
3. นิสิตจะต้องพักค้างคืนในสถานที่แหล่งเดียวกัน
4. นิสิตจะต้องไม่นำเอาบุคคลอื่นไปร่วมในการฝึกภาคสนามและปฏิบัติการตามรายวิชา โดยมิได้รับอนุญาต
   จากอาจารย์ผู้ควบคุม
5. นิสิตจะขอลากิจจากท้องที่ทำการฝึกภาคสนามและปฏิบัติการได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้
   ควบคุมเท่านั้น
6. ถ้าหากนิสิตผู้ใดละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วนี้ จะถือว่านิสิตผู้นั้นไม่ผ่านการฝึกภาคสนามและปฏิบัติ
   การตามรายวิชาครั้งนั้น
แผนการศึกษา
 แผนการจัดวิชาเรียนแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสังคมวิทยาประยุกต์)
    
  ปีที่ 1 ภาคต้น หน่วยกิต/บรรยาย/ปฏิบัติ
 462511

สารัตถสังคมวิทยาประยุกต์
(Essentials of Applied Sociology)

3 (3-0)
 462512

ระบบนิเวศและสังคมมนุษย์
(Essentials of Applied Sociology)

3 (3-0)
  วิชาเอกเลือก6 (6-0)
  

 รวม

12 (- - )
  ปีที่ 1 ภาคปลาย หน่วยกิต/บรรยาย/ปฏิบัติ
 460591

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง I
(Advanced Research Methods in Social Sciences I )

3 (3-0)
 462521

การวิเคราะห์ระบบสังคม
(Social System Analysis)

3 (2-2)
  วิชาเอกเลือก3 (3-0)
    วิชารอง3 (3-0)
  

 รวม

12 (- - )
  ปีที่ 2 ภาคต้น หน่วยกิต/บรรยาย/ปฏิบัติ
 462597

สัมมนา I
(Seminar I )

1 (- -)
 462599

วิทยานิพนธ์

3 (- -)
  วิชาเอกเลือก3 (3-0)
    วิชารอง3 (3-0)
  

 รวม

10 (- - )
  

ฝึกภาคสนาม

150 ชั่วโมง
  ปีที่ 2 ภาคปลาย หน่วยกิต/บรรยาย/ปฏิบัติ
 462597

สัมมนา II
(Seminar II )

1 (- -)
 462599

วิทยานิพนธ์

9 (- -)
    วิชารอง3 (3-0)
  

 

13 (- - )
  วิชาที่ใช้สอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา
  สอบข้อเขียน1. สังคมวิทยาทั่วไป
   2. การนำความรู้ไปใช้ในสังคม
  สอบสัมภาษณ์  
 
 นิสิตต่างสาขาที่เลือกสาขาสังคมวิทยาประยุกต์เป็นวิชารอง จะต้องลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ)

462511
462512
462521
462522
462532
462533
462541

สารัตถสังคมวิทยาประยุกต์ (Essentials of Applied Sociology)
ระบบนิเวศและสังคมมนุษย์ (Eco-System and Human Society)
การวิเคราะห์ระบบสังคม (Social System Analysis)
การวิเคราะห์ประเด้นความขัดแย้งและปัญหาสังคม (Analysis of Social....)
นโยบายและการวางแผนทางสังคม (Social Policy and Planning)
การจัดทำและประเมินผลโครงการ (Project Processing and Evaluation)
จริยธรรมสำหรับผู้นำทางสังคม (Ethic for Social Engineers)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(1-2)
3(2-2)
 คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
460591วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง I
(Advanced Research Methods in Social Sciences I)
3 (3-0)
 การตั้งปัญหา การรวบรวมแนวความคิดและเขียนเค้าโครงแนวคิดทฤษฎีการหาตัวแปรตั้ง
สมมติฐาน รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงเสนอการวิจัยขั้นสูงตลอดจน
การวางแผนและการบริหารโครงการวิจัย
460592วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง II
(Advanced Research Methods in Social Sciences II)
3 (3-0)
 เทคนิคและวิธีการวิจัยขั้นสูง การทดลองทำและเขียนรายงานการวิจัยขั้นสูง การใช้ คอมพิวเตอร์ในการวิจัยขั้นสูง (มีการออกฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลและทำการวิจัยในท้องที่)
462511สารัตสังคมวิทยาประยุกต์
(Essentials of Applied Sociology)
3 (3-0)
 สาระสังเขปของสังคมวิทยาคุณค่าและความสำคัญของสังคมวิทยาการประยุกต์สาระแนวคิด
และทฤษฎีทางสังคมวิทยากับการศึกษาปัญหาของโครงสร้างทางสังคมและการพัฒนาบุคคล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
462512ระบบนิเวศและสังคมมนุษย์
(Eco-System and Human Sociology)
3 (3-0)
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศน์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม นิเวศวิทยามนุษย์
ในชนบทและในเมือง หลักการพื้นฐานการจัดระบบนิเวศในเขตเมืองและชนบท
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ กลยุทธ์หลักในการวางแผนพัฒนาประเทศเชิงนิเวศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
462513ธรรมชาติมนุษย์กับการปรับตัวทางสังคม
(Human Nature and Social Adjustment)
3 (3-0)
 

ความเป็นมนุษย์ในทัศนะวิทยาศาสตร์ สังคมสาสตร์ และปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม ขบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปรับตัว บทบาทของกลุ่มและ
บรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อการปรับตัว ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและแนวดน้มของการ
ปรับตัวในสังคมปัจจุบัน

462521การวิเคราะห์ระบบสังคม
(Social System Analysis)
3 (2-2)
 

การศึกษาวิเคราะห์ระบบสังคมในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในสังคมเมืองและสังคม
ชนบท โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงสถาบันสังคม การวิเคราะห์ปัจจัยทางโครงสร้างสังคม และ
วัฒนธรรม ประชากร การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ บุคคล ครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างเน้นการวิเคราะห์สังคมไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
(มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)

462522การวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งและปัญหาสังคม
(Analysis of social Conflicts and Problem)
3 (2-2)
 

สภาพของประเด็นความขัดแย้งและปัญหาทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม
เงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบของประเด็นความขัดแย้งและปัญหาที่มีต่อบุคคล
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งในสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคม
และความขัดแย้ง (มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)

462523การวิเคราะห์กลุ่มอำนาจในสังคม
(Analysis of Power Group in Society)
3 (2-2)
 

ลักษณะโครงสร้างสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสังคมอื่นๆ กับโครงสร้างอำนาจใน
สังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของอำนาจ และการเปลี่ยนแปลงของอำนาจ กลุ่มอำนาจ
ที่สำคัญในสังคมไทย พัฒนาการและแนวโน้มกลุ่มอำนาจทางการเมืองและทางด้านอื่นของ
สังคมไทย (มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)

462531คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนพัฒนา
(Computer for Social Planning)
3 (1-4)
 

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาแนวคิด
และการวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ หลักการและแนวคิดในการวางแผน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำแผนทางสังคม กระบวนการจัดทำแผนและวิเคราะห์แผน
ศึกษากรณีของแผนสำคัญระดับชาติ การวางแผนพัฒนาทางสังคมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

462532นโยบายและการวางแผนทางสังคม
(Social Policy and Planning)
3 (3-0)
 

แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและแผนทางสังคม หลักการและกระบวนการในการกำหนดนโยบาย
ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา อุดมการณ์
จุดมุ่งหมาย และแผนงาน รูปแบบขอองค์การทางสังคมและพฤติกรรมภายในองค์การที่มีผล
ต่อนโยบายและแผน

462533การจัดทำและประเมินผลโครงการ
(Project Processing and Evaluation)
3 (1-2)
 

เทคนิคและกระบวนการต่างๆ ในการจัดเตรียมและกำหนดโครงการการจัดทำโครงการและ
การนำโครงการไปปฏิบัติการควบคุมและติดตามผล การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
การศึกษาผลกระทบโครงการ (มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)

462541จริยธรรมสำหรับผู้นำทางสังคม
(Ethic for Social Engineers)
3 (2-2)
 

แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ดรรชนีเครื่องชี้วัด
คุณภาพทางจริยธรรมของผู้นำทางสังคม สภาพปัญหาทางจริยธรรมของผู้นำทางสังคม แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับผู้นำทางสังคม (มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)

462542ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นกลุ่ม
(Leadership and Organized Teamwork)
3 (2-2)
 

แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่ม การพัฒนาภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ การฝึกปฏิบัติ
การสร้างผู้นำโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (มีการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่)

462551การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Communication for Developement)
3 (3-0)
 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารกับการปฏิบัติทางสังคม ผลกระทบของพัฒนา
ทางการสื่อสาร ยุทธวิธีของการสื่อสารเพื่อพัฒนาระดับบุคคล องค์กร และชุมชน ปัญหาและ
แนวโน้มของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

462552สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
(Environment and Sustainable Developement)
3 (3-0)
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ การอุตสาหกรรมกับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม
หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนในระบบเกษตรกรรมและระบบอุตสาหกรรม แนวโน้มการจัดการ
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแบบยั่งยืน
462596การศึกษาเรื่องเฉพาะในวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
(Selected Topic in Applied Sociology)
3 (3-0)
 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเฉพาะหรือประเด็นวิชาการที่สำคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจ
อย่างกว้างขวางในวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
462597สัมมนา
(Seminar)
(1,1)
 สัมมนา I ระดมความคิดและการนำเสนอแนวคิด ยุทธศาสตร์ กระบวนการและปัญหาที่เกี่ยว
กับการประยุกต์สาระ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
สัมมนา II ศึกษาและนำเสนอเฉพาะกรณี
462598ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
(1-3)
 การศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์สาระแนวคิดและทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอทั้งในรูปของรายงาน
และการอภิปราย ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
462599วิทยานิพนธ์
(Thesis)
(1-12)