หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[โครงสร้างของหลักสูตร] [รายวิชา] [แผนการศึกษา] [คำอธิบายรายวิชา] [หลักสูตรคู่ขนานสองปริญญา] [ปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาประยุกต์]
    
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Sociology and Anthropology)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้กว้างขวางขึ้น มีความสามารถพิเศษด้านการวิจัย>และมีความรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาต่อในระดับสูง
กำหนดการเปิดสอน
ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลาการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การลงทะเบียนเรียน
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์การสอนในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุด
ใช้ห้องสมุดของคณะสังคมศาสตร์และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของคณะสังคมศาสตร์ ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
67 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
30 หน่วยกิต
เลือกในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15 หน่วยกิต
เลือกในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/นอกสาขาใดสาขาหนึ่ง 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชา
ก. หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
999213
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต
(Environment, Technology and Life)
3 (3-0)
และให้เลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
418113
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Data Processing)
3 (2-2)
หรือ 999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
3 (2-2)
418113
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Data Processing)
3 (2-2)
  >กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 3
(Introduction to Law)
3 (3-0)
999041
เศรษฐกิจเพื่อการดำเนินชิวิต
(Economics for Better Living)
3 (3-0)
  >กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
  
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
371411
การสืบค้นเอกสารและบรรณานุกรม
(Documentary Investigation and Bibliography)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilization)
3 (3-0)
 กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
  
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ
9 ( - )
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)

 กลุ่มวิชาพลศึกษา2 หน่วยกิต
  
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
1,1 (0-2)
>ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
  1. วิชาเฉพาะบังคับ67 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
352212
วาทนิเทศเบื้องต้น
(Introduction to Speech Communication)
3 (3-0)
387102
ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
3 (3-0)
422472
สถิติทางสังคมศาสตร์
(Statistics in Social Science)
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Political Science)
3 (3-0)
459111
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
3 (3-0)
459451จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
3 (3-0)
460111สังคมวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Sociology)
3 (3-0)

460211**

การจัดระเบียบสังคม
(Social Organization)
3 (3-0)
460231**
สังคมวิทยาชนบท
>(Rural Sociology)
3 (3-0)

460232**

สังคมวิทยานคร
(Urban Sociology)
3 (3-0)
460311**

แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา
(Sociological Thought and Theory)

3 (3-0)
460391วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1
(Methods in Social Research I)
3 (3-0)
460411การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Change)
3 (3-0)
460422*ปัญหาสังคม
(Social Problems)
3 (3-0)
460491**วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ II
(Methods in Social Research II)
3 (3-0)
460497สัมมนา
(Seminar)
1
461111มานุษยวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Anthropology)
3 (3-0)
461211**มานุษยวิทยาวัฒนธรรม I
(Cultural Anthropology I)
3 (3-0)
461212** มานุษยวิทยาชีวภาพ
(Biological Anthropology)
3 (3-0)
461213**โบราณคดีเบื้องต้น
(Introduction to Archaeology)
3 (3-0)
461311**แนวความคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
(Anthropological Thought and Theory)
3 (3-0)
461322** มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
(Economic Anthropology)
3 (3-0)
461391*วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Methods in Qualitative Research)
3 (3-0)
  2. วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต
- เลือกในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15 หน่วยกิต
- เลือกในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/นอกสาขาใดสาขาหนึ่ง 15 หน่วยกิต
  รายวิชาในสาขาที่สามารถเลือกเรียนได้ มีดังต่อไปนี้

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
460312**
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
(Intergroup Relations)
3 (3-0)
460313**
การแบ่งชั้นทางสังคม
(Social Stratification)
3 (3-0)
460321**
สังคมวิทยาครอบครัว
(Sociology of Family)
3 (3-0)
460322**
สังคมวิทยาการศึกษา
(Sociology of Education)
3 (3-0)
460323**
สังคมวิทยาการเมือง
(Political Sociology)
3 (3-0)
460324**
สังคมวิทยาศาสนา
(Sociology of Religion)
3 (3-0)
460325**
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
(Industrial Sociology)
3 (3-0)
460331**
หลักประชากรศาสตร์
(Principles of Demography)
3 (3-0)
460332**
การศึกษาชุมชน
(Community Study)
3 (3-0)
460421**
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
(Buddhistic Sociology)
3 (3-0)
460431**
นิเวศวิทยามนุษย์
(Human Ecology)
3 (3-0)
460441**
สังคมวิทยาการพัฒนา
(Sociology of Development)
3 (3-0)
460442
การพัฒนาชุมชน
(Community Development)
3 (3-0)
460443
การพัฒนาชนบท
(Rural Development)
3 (3-0)
460444**
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development)
3 (3-0)
460445**
การวางแผนพัฒนากำลังคน
(Manpower Development Planning)
3 (3-0)
460446**การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี
(Child, Youth and Woman Development)
3 (3-0)
460447**
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
(Introduction to Social Work)
3 (3-0)
460448**
สังคมสงเคราะห์เปรียบเทียบ
(Comparative Social Work)
3 (3-0)
460498
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
461312**
มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
(Linguistic Anthropology)
3 (3-0)
461321**
ครอบครัวและเครือญาติ
(Family and Kinship)
3 (3-0)
461323**
มานุษยวิทยาการเมือง
(Political Anthropology)
3 (3-0)
461324**
มานุษยวิทยาศาสนา
(Anthropology Religion)
3 (3-0)
461325**
มานุษยวิทยาการศึกษา
(Anthropology of Eduction)
3 (3-0)
461326**
นิทานพื้นบ้าน
(Folk Tale)
3 (3-0)
461327**
สังคมชาวไร่นา
(Peasant Society)
3 (3-0)
461331**
เขตวัฒนธรรม
(Culture Areas)
3 (3-0)
461332**
สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
3 (3-0)
461333*
สังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย
(Australian Culture and Society)
3 (3-0)
461341*
พิพิธภัณฑ์วิทยา
(Museology)
3 (3-0)
461342*
การถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา
(Photography in Anthropology)
2 (1-2)
461411**
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม II
(Cultural Anthropology II)
3 (3-0)
461421**
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
(Culture and Personality)
3 (3-0)
461422
ชนกลุ่มน้อย
(Minority Groups)
3 (3-0)
461441**
มานุษยวิทยาประยุกต์
(Applied Anthropology)
3 (3-0)
461497
สัมมนา
(Seminar)
1
461498
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
1-3
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตร ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
 เลข 3 ตัวหน้า 460 หมายถึง วิชาในสาขาสังคมวิทยา 461 หมายถึง วิชาในสาขามานุษยวิทยา เลข 3 ตัวหลังมีความหมายดังนี้
 - เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับหรือชั้นปี
- เลขตัวกลาง มีความหมายดังต่อไปนี้
 = สาขาสังคมวิทยา =
1 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมวิทยาทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมวิทยาเฉพาะด้าน
3 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมวิทยาชุมชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมวิทยาประยุกต์
9 หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา
 = สาขามานุษยวิทยา =
1 หมายถึง กลุ่มวิชามานุษยวิทยาทั่วไป
2 หมายถึง กลุ่มวิชามานุษยวิทยาเฉพาะด้าน
3 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิภาคศึกษา
4 หมายถึง กลุ่มวิชามานุษยวิทยาประยุกต์
9 หมายถึง กลุ่มวิชาระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยา
               -----------------   เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับที่ในแต่ละกลุ่มวิชา> --------------------------
แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ(English )
3 (3-0)
387102
ปรัชญาทั่วไป(General Philosophy)
3 (3-0)
459111
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3 (3-0)
460111
สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology)
3 (3-0)
999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0)
999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilization)
3 (3-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1 (0-2)
รวม
19 (18-2)
>ปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
355xxx
ภาษาอังกฤษ (English)
3 (3-0)
453111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป(Introduction to Law)
3 (3-0)
454111
รัฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Political Science)
3 (3-0)
461111
มานุษยวิทยาเบื้องต้น(Introduction to Anthropology)
3 (3-0)
999213
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต
(Environment Technology and Life)
3 (3-0)
999041
เศรษฐกิจเพื่อการดำเนินชีวิต
(Economics for Better Living)
3 (3-0)
175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1 (0-2)
รวม
19 (18-2)
ปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
>355xxx
>ภาษาอังกฤษ (English)
3 (3-0)
352212วาทนิเทศเบื้องต้น
(Introduction to Speech Communication)
3 (3-0)
460211
การจัดระเบียบสังคม
(Social Organization)
3 (3-0)
460231
สังคมวิทยาชนบท(Rural Sociology)
3 (3-0)
461211
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม I(Cultural Anthropology I)
3 (3-0)
461212
มานุษยวิทยาชีวภาพ(Biological Anthropology)
3 (3-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
371411
การสืบค้นเอกสารและบรรณานุกรม
(Documentary Investigation and Bibliography)
3 (3-0)
460232สังคมวิทยานคร(Urban Sociology)
3 (3-0)
461213
โบราณคดีเบื้องต้น(Introduction to Archaeology)
3 (3-0)
418113
การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Data Processing)
3 (2-2)
หรือ 999211
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computers in Everyday Life)
3 (2-2)
         
วิชาเฉพาะเลือก
6 (6-0)
รวม
18 (17-2)
ปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
459451จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
3 (3-0)
460311
แนวความคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา
(Sociological Thought and Theory)
3 (3-0)
460411
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Change)
3 (3-0)
461311
แนวความคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา
(Anthropological Thought and Theory)
3 (3-0)
    
วิชาเฉพาะเลือก
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
422472สถิติทางสังคมศาสตร์(Statistics in Social Science)
3 (3-0)
460391
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ I
(Methods in Social Research I)
3 (3-0)
461322
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ(Economic Anthropology)
3 (3-0)
461391
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Methods in Qualitative Research)
3 (3-0)
   
วิชาเฉพาะเลือก
6 (6-0)
รวม
18 (18-0)
ปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
460422ปัญหาสังคม(Social Problems)
3 (3-0)
460491
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ II
(Methods in Social Research II)
3 (3-0)
460497
สัมมนา (Seminar)
1
   
วิชาเฉพาะเลือก
9 (9-0)
รวม
16 (16-0)
ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
    วิชาเฉพาะเลือก
3 (3-0)
    
วิชาเลือกเสรี
6 (6-0)
รวม
9 (9-0)
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
460111

สังคมวิทยาเบื้องต้น ( Introduction to Sociology)

3 (3-0)
 
ขอบเขตและวิธีการของสังคมวิทยา ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม แนวความคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะของกลุ่ม ชุมชนและสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
Scope and methods of sociology; description of the nature of society and culture; sociological explanations of human social behavior; analysis of groups, communities and social institutions; explanations of social change.
460211**

การจัดระเบียบสังคม (Social Organization)
พื้นฐาน : 460111

3 (3-0)
 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้และ
ที่ทำให้เกิดการขัดแย้ง แบ่งแยก ตลอดจนแนวโน้มและปัญหาในสังคมปัจจุบัน ศึกษาการจัดระเบียบทั้งใน
ระดับสังคมใหญ่และระดับชุมชน องค์การและกลุ่มขนาดเล็ก

Theories and concepts of social organization; essential factors relating to social stability or conflicts and segregation as well as potential problems in modern societies, study of social organization both at the community level and at the larger social context, organizations and small groups.
460231**

สังคมวิทยาชนบท (Rural Sociology)

3 (3-0)
 ความเป็นมาของสังคมวิทยาชนบท ความแตกต่างระหว่างชบบทและเมือง ประชากรชนบท แบบอย่างของการ
ตั้งหลักแหล่งสถาบันสังคมชนบท การจำแนกความแตกต่างทางสังคม การสำรวจทางสังคมในชนบท การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชนบท มีการศึกษานอกสถานที่

Development of rural sociology; comparison of urban and rural societies; rural population; patterns of village settlement; social institutions and stratification in rural society; rural social surveys; social changes and rural development. Field trip requires.
460232**

สังคมวิทยานคร (Urban Sociology)

3 (3-0)
 โครงสร้าง หน้าที่และวัฒนธรรมของสังคมเมือง ปัจจัยและอิทธิพลที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การขยายตัว
ของเมืองและชานเมือง ปัญหาต่างๆ ของเมือง การวางผังเมืองและการให้บริการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของเมืองที่เกิดขึ้น มีการศึกษานอกสถานที่

Structure, function and culture of urban society; factors affecting urban and suburban growth; urban problems, city planning and services to cope with the problems. Field trip required.
460311**

แนวความคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา
(Sociological Thought and Theory)
พื้นฐาน : 460111

3 (3-0)
 พัฒนาการของแนวความคิดทางสังคม ประวัติและผลงานที่สำคัญของนักสังคมวิทยาตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบัน สาระสำคัญของทฤษฎีสังคมวิทยาสมัยใหม่
Development of social thoughts, history and the works of prominent sociologists, substance of modern sociological theories.
460312**

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Relations)

3 (3-0)
 >การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกิดจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยต่างๆ วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้ง อคติ และการเลือกปฏิบัติตลอดจน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับวัฒนธรรม การกลืนกลาย และการอยู่ร่วมกัน

The study of social process of intergroup relation with emphasis on racial and ethnic groups; analysis of the causes of conflict, prejudice, and discrimination as well as factors ralated to acculturation, assimilation and co-existence.
460313**

การแบ่งชั้นทางสังคม (Social Stratification)

3 (3-0)
 ลักษณะและพัฒนาการของการแบ่งชั้นทางสังคม รูปแบบและผลของการแบ่งชั้นทางสังคม
การเลื่อนชั้นทางสังคม

Nature and development of social stratification; patterns and result of stratification; social mobility.
460321**

สังคมวิทยาครอบครัว (Sociology of Family)

3 (3-0)
 ประเภทของครอบครัว การสมรส ครอบครัวในสังคมดั้งเดิม ชนบทและครอบครัวในสังคมเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัวกับสถาบันอื่นๆ ปัญหาครอบครัวการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และครอบครัว

Types of families and marriage systems; primitive families, rural and urban families; relationship of families and other institutions; family problems; changes in society and families.
460322**

สังคมวิทยาการศึกษา (Sociology of Education)

3 (3-0)
 บทบาทของสถาบันการศึกษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสถาบันสังคมอื่นๆ ระบบสังคมของโรงเรียน ปัญหาและปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
Role of education; relation of education and other social institutions; social system in school; problems and social factors related to education.
460323**

สังคมวิทยาการเมือง (Political Sociology)

3 (3-0)
 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทางการเมือง ลักษณะของอำนาจและสถาบันทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัจจัยทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
Sociological theories and concepts which explain political behavior, types of power and political institutions; social factors and political changes.
460324**

สังคมวิทยาศาสนา (Sociology of Religion)

3 (3-0)
 พฤติกรรมร่วม ความเชื่อ และการปฏิบัติทางศาสนาของมนุษย์ในสังคม วิวัฒนาการของศาสนา บทบาทและ
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันอื่นๆ ในสังคม ศาสนากับ
การจัดช่วงชั้นทางสังคม

Collective behavior; religious belief and practice; evolution of religion, religious role and influence on human lives, relation between religion and other social institutions, religion and social stratification.
460325**

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Sociology)

3 (3-0)
 ลักษณะและประวัติความเป็นมาของระบบอุตสาหกรรม การจัดระเบียบสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม การแรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรม
Characteristic and development of the industrial system; social organization relating to industrial system; labour relations; social change and social problem concerning the industrialization.
460331**

หลักประชากรศาสตร ์(Principles of Demography)

3 (3-0)
 องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรซึ่งมีผลกระทบจากการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากร กำลังแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายทางประชากร
Composition of population; population change affected by fertility; mortality and mobility; distribution of population and work force; relationship of population to social and economic factors; population problem and policy.
460332**

การศึกษาชุมชน (Community Study)

3 (3-0)
 ลักษณะชุมชน ชุมชนประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ชุมชน ชุมชนและการพัฒนาสังคมเมืองและชนบท
Characteristics of communities and their variation; methods of analysis; change and development
460391วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1
(Methods in Social Research I)
3 (3-0)
 ความหมายของวิธีค้นคว้าแบบวิทยาศาสตร์ หลักในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งปัญหา การรวบรวมแนว
ความคิด การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ การวางแผนและดำเนินงานวิจัยในสนาม มีการ
ศึกษา นอกสถานที่

Meaning of scientific enquiries; principles in social science research, problem defined, conceptualization, hypothesis, various methods of data gathering, research planning and field work.
460411

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Change)
พื้นฐาน : 460111

3 (3-0)
 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม แนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่างๆ

Theories of social and cultural change; condition and factors which cause social and cultural change, trends and directions of changes in various societies.
460421**

สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (Buddhistic Sociology)

3 (3-0)
 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ปรากฏตามหลักพุทธศาสตร์ พุทธปรัชญาเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคม
การพัฒนาสังคม ปัญหาสังคม การจัดลำดับชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันสังคม
ประชากร นิเวศวิทยา และการศึกษาเปรียบเทียบ จุดมุ่งหมาย ค่านิยมและวิธีการตามแนวคิดและ ทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาทั่วไปกับแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์

Sociological concepts and theories as approached from Buddhistic points of view, and Buddhist philosophy as related with social evolution, social development, social problems, social stratification, social institution, social change, population and ecology. A comparative study of the objective, value and methods of sociology in general and Buddhistic sociology.
460422*

ปัญหาสังคม (Social Problems)

3 (3-0)
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม ปัญหาสังคมในประเทศต่างๆ ปัญหาสังคม ในประเทศไทยและ
ข้อเสนอในการแก้ไข

Concepts and theories on social problems, social problems in various countries, social problems in Thailand and proposals on solutions.
460431**

นิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology)

3 (3-0)
 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีขั้นพื้นฐานแนวใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาในเขตชานเมือง
Relations between human behavior and physical, biological, social, and cultural environment; modern basis theories; ecological changes in the suburban area.
460441**

สังคมวิทยาการพัฒนา (Sociology of Development)

3 (3-0)
 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และตัวแบบของการพัฒนา
Sociological theories and concepts relating to development; models of development.
460442

การพัฒนาชุมชน (Community Development)

3 (3-0)
 แนวความคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย และในต่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, philosophy, principles and process of community development; community development in Thailand and other countries, Field trip required.
460443การพัฒนาชนบท (Rural Development)
พื้นฐาน : 460231
3 (3-0)
 แนวความคิดด้านการพัฒนาชนบท หลักการ แนวทางและรูปแบบของการพัฒนาชนบท นโยบายและกลวิธีในการพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts in rural development, principles, frame of reference, and patterns of rural development in various countries; policy and strategy. Field trip required.
460444**

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development)

3 (3-0)
 ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม มีการศึกษานอกสถานที่
Man and life in the perspective of natural sciences, social sciences, philosophy and religion; Man and society concepts in human resource development; human resource planning for socio-economic development. Field trip required.
460445**

การวางแผนพัฒนากำลังคน
(Manpower Development Planning)

3 (3-0)
 ทฤษฎีและวิธีการวางแผนกำลังคน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การและชุมชน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากำลังคน เครื่องชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจที่นำมาใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังคน
Theories and methods in manpower development; social and economic indicators in manpower development planning.
460446**

การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี
(Child, Youth and Women Development)

3 (3-0)
 แนวความคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปัญหาของเด็ก เยาวชนและสตรีในเมืองและในชนบทไทย
Concepts in child, youth, and women development; issues and problems relating to child, youth, and women in rural and urban society.
460447**

สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น (Introduction to Social Work)

3 (3-0)
 ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์ ความจำเป็นในการจัดการบริการเพื่อสวัสดิภาพ
ของประชาชน วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ หลักการและกระบวนการของการสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที่

Definition, scope, and objective of social work, needs for welfare service, development of social work; principles and process; role of social workers in relation to other professions. Field trip required.
460448**

สังคมสงเคราะห์เปรียบเทียบ(Comparative Social Work)

3 (3-0)
 การสังคมสงเคราะห์ในเมืองและในชนบท เปรียบเทียบการสังคมสงเคราะห์ในต่างประเทศและในประเทศไทย เทคนิคการสังคมสงเคราะห์ในกลุ่มชนชั้นต่างๆ
Social work in rural and urban area; comparative study of social work in Thailand and other countries; social work technique in different problem groups.
460491**

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ II
(Methods in Social Research II)
พื้นฐาน : 460391

3 (3-0)
 วิธีการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การบริหาารงานวิจัย วิธีการ
จัดระเบียบการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ การเขียนรายงาน มีการฝึกปฏิบัติการประมวลผล

Methods in research planning and administration; data processing; analysis and application of statistics, and report writing.
460497

สัมมนา (Seminar)

1
460498

ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

1-3
 การศึกษา ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แล้วเขียนเป็นรายงาน
Study and report on specific problem.
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย/ปฏิบัติการ)
461111

มานุษยวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Anthropology)

3 (3-0)
 ความหมายของวิชามานุษยวิทยา ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ และแขนงต่างๆ ของวิชามานุษยวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย์และความแตกต่างทั้งทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม การแบ่งยุคความเจริญและ
การดำรงชีวิตของมนุษย์

The scope of anthropology; its relation to other fields of study; emergence of man; the variation of human groups in both physical and cultural aspects; stages of cultural development.
461211**

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม I (Cultural Anthropology I)

3 (3-0)
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท องค์ประกอบและแบบแผนของวัฒนธรรม การศึกษา เปรียบเทียบวัฒนธรรม
ในแง่ของโบราณคดี ภาษาศาสตร์และชาติวงศ์วิทยา

Definitions, types, composition and patterns of culture, comparative study of culture in terms of archaeology, linguistics and ethnology.
461212**

มานุษยวิทยาชีวภาพ (Biological Anthropology)

3 (3-0)
 โครงสร้างและวิวัฒนาการของมนุษย์ กายวิภาคเปรียบเทียบ พันธุกรรม และแนวความคิด ในเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับเชื้อชาติมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและทางวัฒนธรรม

Structure of human body; comparative anatomy; genetics; concepts of races; evolution; relation of genes to physical environment and culture.
461213**

โบราณคดีเบื้องต้น (Introduction to Archaeology)

3 (3-0)
 วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาทางโบราณคดี ลักษณะข้อมูล วิธีการสำรวจ การขุดค้น
การบันทึกหลักฐาน การวิเคราะห์ตีความ การสงวนรักษาและการจัดแสดง มีการศึกษานอกสถานที่

Objectives and methods in archaeology, types of data and specimens, excavation, recording, analysis and interpretation, conservation and display. Field trip required.
461311**

แนวความคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา
(Anthropological Thought and Theory)
พื้นฐาน : 461111

3 (3-0)
 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในยุคปัจจุบัน
History and development of anthropological thoughts, theories and methods in anthropology, modern anthropological theories.
461312**

มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ (Linguistic Anthropology)

3 (3-0)
 วิธีการทางภาษาศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของชนกลุ่มต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การแจกแจงภาษา การวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาในวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมทั้งปัญหาของภาษาซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม

Methods in linguistic; languages and cultures and their distribution; structural analysis of language in various cultures; language problem in relation to cultural change.
461321**

ครอบครัวและเครือญาติ (Family and Kinship)

3 (3-0)
 โครงสร้างและหน้าที่ของครอบครัวและระบบเครือญาติของวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนดั้งเดิม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ สถานภาพ บทบาท ความขัดแย้ง และความร่วมมือในสัมพันธภาพของครอบครัว
ของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน

Structure and function of family and kinships in different cultural groups with emphasis on aboriginal groups; comparative analysis of status, roles, conflict and cooperation in traditional family and modern family.
461322**

มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ (Economic Anthropology)

3 (3-0)
 ระบบเศรษฐกิจของสังคมดั้งเดิมและสังคมด้อยพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเศรษฐกิจกับสถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
Economic systems in traditional developing societies and rural communities; traditional belief and practice in relation to economic activities; analysis of cultural influence on economic behavior.
461323**

มานุษยวิทยาการเมือง (Political Anthropology)

3 (3-0)
 ระบบการเมืองของสังคมดั้งเดิมและสังคมกำลังพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน การเมืองกับสถาบันอื่นๆ
การวิเคราะห์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับเผ่าพันธุ์ ระดับชาวไร่นา และระดับชาติ
Political systems in traditional and developing societies; relation between political institution and other institutions; analysis of conflicts deriving from interaction of different political cultures at ethnic group level, peasant group level and at the nation al level.
461324**

มานุษยวิทยาศาสนา (Anthropology of Religion)

3 (3-0)
 ความเชื่อทางศาสนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับมายาศาสตร์ของชนดั้งเดิม วิวัฒนาการในด้านความเชื่อและศาสนา การเปรียบเทียบหน้าที่ของมายาศาสตร์ อำนาจเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ในสังคมของชนดั้งเดิมกับสังคมปัจจุบัน
Religious and magical belief and practice among different ethnic groups; comparative study of functions of magic and supernatural power among aboriginal groups and modern societies.
461325**

มานุษยวิทยาการศึกษา (Anthropology of Education)

3 (3-0)
 

การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาในแง่มานุษยวิทยา และวิธีที่จะนำความรู้ทางมานุษย-วิทยาเข้ามาประยุกต์ในการ
แก้ปัญหาในห้องเรียน หรือการบริหารการศึกษาทั่วๆ ไป
Anthropological approach to the analysis of problems in education; class room situation; and general administration.

461326**

นิทานพื้นบ้าน (Folk Tale)

3 (3-0)
 แนวความคิดและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน ชนิดของนิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย ปริศนา สุภาษิต คำคมต่างๆ ของไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงลักษณะ โครงสร้างของสังคมอันเนื่องมาจาก ความเชื่อ
และกระบวนการทางวัฒนธรรม

Concepts and methods in the study of folk tales, myths and proverbs, analysis of their implication relating to social structure and other cultural tradition; emphasis on Thailand.
461327**

สังคมชาวไร่นา (Peasant Society)

3 (3-0)
 ลักษณะของสังคมชาวไร่นา โลกทัศน์และวิถีชีวิตของชาวไร่นา ลักษณะวัฒนธรรมของชาวไร่นาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มีการศึกษานอกสถานที่
Characteristic of peasant society; perspective and way of life of the peasants; cultural patterns of the peasants in relation to development. Field trip required.
461331**

เขตวัฒนธรรม (Culture Areas) พื้นฐาน : 461111

3 (3-0)
 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม การกลืนกลายและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่มาและลักษณะของวัฒนธรรมในเขตต่างๆ ของโลก ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมในเขตเดียวกัน เน้นเขตวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultural diffusion theories; cultural assimilation and change; origin and characteristic of different cultures from various parts of the world; relation of different cultures from the same area, emphasis on the area of South East Asia.
461332**

สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

3 (3-0)
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร สถาบันสังคม และวัฒนธรรมของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมและปัญหาสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทยปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
Historical development; geographical and demographic characteristics, culture and social institutions, relationship between society and culture, and current social and cultural problems of Thai society. Field trip required.
461333*

สังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย
(Australian Society and Culture)

3 (3-0)
 สังคมและวัฒนธรรมออสเตรเลีย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง ชนกลุ่มน้อย
วิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลีย กับเอเซีย
Social and Culture aspects of Australia : geography, history, economics, politics, minority groups and everyday life, including the relations between Australia and Asia.
461341*

พิพิธภัณฑ์วิทยา (Museology)

3 (3-0)
 ประวัติ วัตถุประสงค์ ประเภทการจำแนกลักษณะต่างๆ และการจัดองค์กรของพิพิธภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงและการให้ความรู้แก่ประชาชน มีการศึกษานอกสถานที่
History, objectives, type, category and organization of museum, object registration, exhibition and education for the public. Field trip required.
461342*

การถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา
(Photography in Anthropology)

2 (1-2)
 ประวัติ วัตถุประสงค์ ลักษณะ และเทคนิคการถ่ายภาพทางมานุษยวิทยา ตลอดจนการประยุกต์ในการใช้งาน มีการศึกษานอกสถานที่
History, objectives, features and techniques of photography in anthropology and applicability. Field trip required.
461391*

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Methods in Qualitative Research)

3 (3-0)
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมและบันทึกข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้งของชุมชน การทำบันทึกประจำวันเกี่ยวกับวงจรชีวิต การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การวางแนวคำถาม การสัมภาษณ์แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การจัดกลุ่มศึกษาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts related to methods in qualitative research, collecting and recording data on physical elements of the community setting, diary keeping of the life cycle, participant and non-participant observation, individual interview, group interview, study group, participation action research, analysis of data and report writing. Field trip required.

461411**

มานุษยวิทยาวัฒนธรรม II (Cultural Anthropology II)

3 (3-0)
 การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา และเทคโนโลยี
Cultural analysis of political, economic, religious and educational institutions and technology.
461421**

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (Culture and Personality)

3 (3-0)
 การอบรมปลูกฝังวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมต่างๆ

Enculturation and personality; relation of culture and personality development; cultural influence on human behavior in various societies.
461422

ชนกลุ่มน้อย (Minority Group)

3 (3-0)
 ความหมายและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญในประเทศไทย เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประเพณีและวัฒนธรรมของ กลุ่มต่างๆ ปัญหาชนกลุ่มน้อยและนโยบาย
ที่รัฐบาลมีต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

Definition of ethnic group; history of significant ethnic groups in Thailand; analysis of social, economic, and political structure, their beliefs and practice; minority problems and the state policy dealing with the problems. Field trip required.
461441**

มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology)
พื้นฐาน : 461111

3 (3-0)
 หลักการในการประยุกต์มานุษยวิทยาเข้ากับการบริหารงานในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะในการวางแผนการ
มีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นกรณีประเทศไทย

Principles of applied anthropology in administrative work in various culture groups, planning for people participation in the community, case study from developing countries with emphasis on Thailand.
461497

สัมมนา (Seminar)

1
461498

ปัญหาพิเศษ (Special Problems)

1-3
 การศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะแล้วเขียนเป็นรายงาน
Study and report on specific problem.