โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-942-8685
ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2558
โครงการกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 34 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง กันยายน 2558 สนใจโปรดคลิกที่นี่
....................................................................................................................
 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนัก ในความสำคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาค  จึงได้เปิดโครงการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนา
ตนเอง เพื่อเป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชารัฐศาสตร์ฯ ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในที่สุด
....................................................................................................................