1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วันที่สมัคร มีคะแนนสะสม
    ไม่น้อยกว่า 2.0
2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนและผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
    โดยวิธีการทดสอบความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์สำหรับการศึกษาขั้นบัณฑิต
    และการสอบสัมภาษณ์

1. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
2. สำเนาการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
3. หนังสือรับรองจากผู้รับรอง 3 ท่าน (ท่านละ 1 ฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 รูป
6. ค่าใบสมัคร 200 ค่าสมัคร 400 บาท

    ...................................................................
*ขายใบสมัครและรับสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กันยายน 2558
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ทั่วไป
 26 กันยายน 2558
*ทดสอบความรู้เบื้องต้นรัฐศาสตร์
 27 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ อบจ.ราชบุรี
*สอบสัมภาษณ์
  27 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  1 ตุลาคม 2558
*รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม
 2 - 3 ตุลาคม 2558  ทั้งใน/นอกเวลาราชการ

*ปฐมนิเทศ
11 -13 ธันวาคม 2558
เปิดเรียนปรับพื้นฐาน เดือนธันวาคม 2558

สำนักงาน อบจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ : 032-328487, 09-4843-7115
..........................................
ศูนย์บางเขน กรุงเทพฯ
คุณชฎาพร เทาสิงห์
คุณเกศกาญจน์ สุทธวงค์
โทรศัพท์ : 02-561-3480 ต่อ 506
               09-4851-4759
e-Mail : fsoccpt@ku.ac.th
e-mail : fsockks@ku.ac.th
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  ตลอดหลักสูตร 2 ปี ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 170,000 บาท ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายจากค่าหน่วยกิต ค่าห้องสมุด เอกสารประกอบการเรียน (เล่มหลัก) กิจกรรมพิเศษและค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งนี้โครงการมีงบประมาณสนับ
สนุนส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เรียนที่ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม มีรถรับ-ส่ง จาก อบจ.ราชบุรี-สถานที่เรียน
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-328-487/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 506
09-4843-7115, 09-4851-4759
ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2558