รศ.จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
กรรมการ
รศ.จตุพร บานชื่น
กรรมการ
ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ชฎาพร เทาสิงห์
บางเขน
น.ส.เกศกาญจน์ สุทธวงค์
บางเขน
น.ส.นลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ศูนย์ราชบุรี
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 505
ปรับปรุงล่าสุด กรกฏาคม  2551