นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เป็นต้นมารัฐบาลได้มีนโยบายเน้นการพัฒนาทรัพยากร    มนุษย์ซึ่งในภาครัฐวิสาหกิจได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในภาครัฐให้มีการปรับปรุงระบบราชการและการพัฒนากำลังคนเป็นการลงทุนของรัฐและในภาคเอกชนก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
        ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักในบทบาทของการเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่สังคม จึงได้เปิดโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เพื่อโปรดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาตนเอง โดยผ่านกระบวนการศึกษาในระบบซึ่งจะส่งผลให้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบรรลุผลสำเร็จ โดยหลักสูตรเน้นการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน การปกครอง การบริหารรัฐกิจ และบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เปิดสอนอยู่แล้วที่วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกๆองค์กร ซึ่งไม่อาจใช้เวลาปกติเพื่อศึกษาต่อได้
        ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เสนอให้ทางโครงการสามารถใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้สะดวก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางโครงการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะขยายการเรียนการสอนไปยังส่วนภูมิภาคร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
1. เพื่อให้มีการนำวิทยาการความรู้ทางสาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง การบริหารรัฐกิจและบริหารงานยุติธรรมและ
    ความปลอดภัย) ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการปกครอง บริหารรัฐกิจและบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยให้สอดคล้อง
    กับสังคมไทย
3. เพื่อเป็นการขยายการศึกษาขั้นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกไปใน
    ส่วนภูมิภาค
* เรียน เสาร์ อาทิตย์ แบบหนึ่งรายวิชาต่อเดือน
* วิชาเรียนในห้องใช้เวลา 1 ปีครึ่ง ครึ่งปีสุดท้ายสำหรับเก็บข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
* เรียนที่ ศูนบ์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ กำแพงแสน จ.นครปฐม
* มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
* คณาจารย์ผู้สอนจากภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   (บางเขน)
* บรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นกันเองระหว่างนิสิตและอาจารย์ผู้สอน
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-328-487/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 506
ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2558