โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)   หลักสูตร แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต คือ
       
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า        32 หน่วยกิต ประกอบด้วย
                * สัมมนา             2 หน่วยกิต
                * วิชาเอกบังคับ     6  หน่วยกิต
                * วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

        วิชารองไม่น้อยกว่า         9 หน่วยกิต
        การศึกษาค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ                           ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     Master of Arts (Political Science)
ชื่อย่อ                           M.A (Political Science)
ง.วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
451521 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมืองและชนบท     3(3-0)
           (Rural and Urban relation Analysis)
451222 การวางแผนการพัฒนาทรัพยากร                                  3(3-0)
           (Resource Development Planning)
451543 การตั้งถิ่นฐานมนุษย์และการกลายเป็นเมือง                    3(3-0)
           (Human Settlement and Urbanization)
459575 จิตวิทยาสังคม                                                         3(3-0)
           (Social Psychology at Work)
459589 ภาวะผู้นำ                                                                3(3-0)
           (Leadership in Organizations)
(เป็นการให้นิสิตเรียนรายวิชานอกภาควิชาที่นิสิตสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีเลขรหัสสามตัวท้ายตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือปรานสาขาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
จ.การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                                  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
454511 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์                3(3-0)
454591 วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์                 3(3-0)
วิชาเอกเลือก                                                             6(6-0)
                                                                รวม 12 หน่วยกิต
                                  ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
454597 สัมมนา                                                         1
วิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา)                  3(3-0)
                                                                รวม 4 หน่วยกิต
                                  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
422473 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์                  3(3-0)               
วิชาเอกเลือก                                                            6(6-0)
วิชารอง                                                                   3(3-0)
                                                                รวม 12 หน่วยกิต
                                  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1             
วิชาเอกเลือก                                                            6(6-0)
วิชารอง                                                                   6(6-0)
                                                                รวม 12 หน่วยกิต
                                  ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน              
วิชาเอกเลือก                                                            3(3-0)
                                                                รวม 3 หน่วยกิต
                                  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2             
454597 สัมมนา                                                        1
454595 การศึกษาค้รคว้าด้วยตนเอง                              6
วิชาเอกเลือก                                                            3(3-0)
                                                                รวม 10 หน่วยกิต
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-328-487/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 506
ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2558