โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 505
ปรับปรุงล่าสุด กรกฏาคม  2551
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 505
ปรับปรุงล่าสุด กรกฏาคม  2551
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 505
ปรับปรุงล่าสุด กรกฏาคม  2551
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 505
ปรับปรุงล่าสุด กรกฏาคม  2551