โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ศูนย์จัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงาน อบจ.ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032-338-601/ศูนย์บางเขน 02-561-3480 ต่อ 505
ปรับปรุงล่าสุด กรกฏาคม  2551
เมื่อวันที่ 18และ 20 กรกฏาคม 2551 มหาบัณฑิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 18 (ราชบุรี) ได้ร่วมเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 โดยมี อ.ดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา ประธานโครงการให้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18 ได้ให้ความร่วมมือฝึกซ้อมกันอย่างเข้มแข็ง โดยภาพรวมการฝึกซ้อมในปีนี้ของคณะสังคมศาสตร์ได้รับคำชมจากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ได้เข้าฝึกซ้อมในพิธีดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น  35 คน