ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ถึงระดับดุษฎิีบัณฑิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

ความเพียบพร้อมของห้องเรียน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียน

คณาจารย์

เพียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ

สมาคมศิษย์เก่า

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำทำเนียบรุ่น เพื่อรวบรวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าวสารล่าสุดภายในคณะสังคมศาสตร์

The 2024 KU Social Sciences International Conference

ปรับปรุง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

การบรรลุผลสำเร็จ

ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

20

หลักสูตร

78

โครงการวิจัย

3444

นิสิตปัจจุบัน

928

บัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ด้วยความเพียบพร้อมทั้งทางด้านหลักสูตร อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

คณาจารย์ที่มีประสบการณ์

หลักสูตรเป็นที่นิยมของตลาด

รองรับอาชีพที่หลากหลาย

Why Choose Us

บุคลากรและคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

ทีมงานและคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ พร้อมให้ความรู้และบริการทางด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้ารับการศึกษา

การศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาพปกติ และภาคพิเศษ การรับสมัครสามารถสมัครผ่าน TCAS หรือ สมัครตรงที่คณะเฉพาะหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม
แนะนำคณะสังคมศาสตร์