ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
logo
สถานที่ตั้ง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

0-2561-3480, 0-2561-3484

fsocnmp@ku.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม

ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.เทพไท ไชยทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ

ผศ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาจิตวิทยา

อาจารย์ ดร.สุนิสา เบาเออร์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชานิติศาสตร์

ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาประวัติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาภูมิศาสตร์

ผศ.ดร.อรนันท์ กลันทปุระ

หัวหน้าภาควิชาภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

หัวหน้าภาควิชาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา